Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ubytovanie - III. kolo

III. KOLO

Študenti dennej formy štúdia, ktorí majú záujem o pridelenie ubytovania a nepodali si žiadosť o ubytovanie v I. a II. kole môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr do 6. septembra 2019.

Študenti dennej formy štúdia, ktorí si žiadosť podali a bola im zamietnutá, majú možnosť požiadať v termíne od 6.8.2019 do 6.9.2019 svoju študijnú referentku na príslušnej fakulte o zmenu stavu žiadosti na „overená“.

Všetky tieto žiadosti budú opätovne posudzované v treťom kole a miesta budú prideľované podľa aktuálne uvoľnenej ubytovacej kapacity.
Kapacita niektorých ubytovacích zariadení ešte nie je naplnená, preto venujte tomuto oznamu dostatočnú pozornosť!