Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Suchý február sa skončil úspechom, konštatujú organizátori. Ku kampani sa pridala aj Trnavská univerzita

Končí sa 1. slovenský ročník zdravotne-osvetovej kampane Suchý február, ktorá podporuje ženy a mužov v snahe preveriť si svoj vzťah k alkoholu a zmeniť zabehnuté návyky. V Českej republike sa jedná už o 9. ročník tejto veľmi úspešnej kampane.

Medzi “Sušičov” sa pridalo mnoho známych osobností.  Kampaň podporili mestá a obce, 2 dopravné podniky, neziskové organizácie,  množstvo inštitúcií,  stredných a vysokých škôl a firiem. 

Pre tento ročník vyšla unikátna  KNIHA SUCHEJ ÚNOR,  ktorej kúpou môžu ľudia podporiť činnosť neziskovej organizácie Suchej únor. 

Do knihy prispelo 72 českých osobností, odborníkov, novinárov aj obyčajných smrteľníkov s neobyčajnými ľudskými príbehmi. Napríklad reprezentačný hokejista Patrik Bartošák, psychologovia Pavel Rataj či Ilona Preslová, spisovateľ Josef Formánek, primár Petr Popov, koučka Janka Chudlíková, alkoholog Ivan Douda, záchranár Honza alebo muzikant Petr Fiala. Od konca februára môžete knihu nájsť  tiež  v ponuke väčšiny kníhkupectiev. “Koupí knihy přispěje každý nejen na realizaci Sucháče v příštím roce, ale také na další osvětové projekty, které chystáme v průběhu roku. A především – ta kniha je opravdu dobře hodnocená jak odbornou tak laickou veřejností a přáli bychom si, aby byla – podobně jako alkohol, také v každé domácnosti,” vysvetľuje zmysel knihy riaditeľ neziskovej organizácie Suchej únor, Petr Freimann        

 

 

Suchej únor/ Suchý február tento rok prvýkrát organizovala novo vzniknutá nezisková organizácia, ktorá prebrala pomyselnú štafetu od Ligy otevřených mužů (LOM), v ktorej sa v roku 2013 nápad na Suchej únor zrodil. Na Slovensku malo tento rok šírenie kampane na starosti OZ Psychiatrická klinika v Trenčíne Odborné partnerstvo akci tradične v ČR poskytol Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) a Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (KAD), na SLovensku kampaň podporovalo Centrum pre liečbu drogových závislostí (CLPDZ) v Bratislave a Liga za duševné zdravie.  Hlavnými partnermi ročníku 2021 boli Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) a rodinná nápojová firma Kofola. Dalšími partnermi sú Zásielkovňa, ISIC, Česká televize nebo Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku FAMO.

V tomto roku sa svojou oficiálnou záštitou pridala Trnavská univerzita v Trnave a  jednotlivé fakulty mnohých ďalších univerzít alebo dopravné podniky mesta Zvolen a Košice. Podporu kampani vyjadrilo tiež Ministerstvo zdravotníctva SR, Dobrovoľná požiarna ochrana rovnako ako ďalšie verejné inštitúcie a školy.

3x Pandémia COVID-19 a alkohol

Tento ročník prebehol v rámci proti-pandemických opatrení. Aj preto Suchej únor/Suchý február realizoval hneď tri nezávislé prieskumy na tému zmeny konzumného správania vo vzťahu k alkoholu v dobe pandémie. Výstupy všetkých troch týchto prieskumov potvrdili hypotézu, že zatiaľ čo menej rizikoví konzumenti v dobe pandémie s pitím alkoholu zvolnili, rizikoví konzumenti naopak v konzumácii pritvrdili. 

Prieskum  Suchej únor/Suchý február
 

Analýza takmer 5 000 unikátnych vyplnení dôkladného Alkotestu na webe suchejunor.cz a suchyfebruar.sk ukázala, že alkohol pije v období pandémie častejšie 40 % rizikových konzumentov oproti 16 % ľudí, ktorí alkohol pijú s nižšou mierou rizika (viz. priložený graf). Naopak bezmála polovica z tých, ktorí mali alkohol bezpečne pod kontrolou už pred pandémiou, v tomto období ešte ubrala. Do rizikových skupín boli respondenti rozdelení podľa štandardizovaného adiktologického nástroja AUDIT-C. Podobné výsledky sa ukázali v otázke k zmene množstva alkoholu vypitého pri jednej príležitosti, kde došlo k zvýšeniu spotreby u 23 % rizikových konzumentov a iba u 6 % nízkorizikových. 

 

 

Prieskum Nielsen Admosphere

Podobný princíp ukázal aj reprezentatívny výskum Nielsen Admosphere na českej internetovej populácii 18+. Slabší konzumenti alkoholu (2-4x mesačne a menej často) pijú alkohol v dobe pandémie výrazne menej často než pred pandémiou, časť pravidelných konzumentov alkoholu (2-3x týždenne) v pití alkoholu tiež ubrala a pije menej ako pred pandémiou (cca 16 %). Časť z tejto skupiny pravidelných konzumentov alkoholu však v pití naopak pridala a pije častejšie než pred pandémiou (20 %). A práve týmto ľuďom hrozí, že môžu ľahko skĺznuť do rizikovej skupiny konzumentov alkoholu. 

Prieskum ISIC Česko a Slovensko

V poslednom prieskume, ktorý prebehol v spolupráci s ISIC, odpovedalo 1 645 študentov z ČR a 571 zo Slovenska, z ktorých väčšina mala medzi 15-25 rokov. Pohľad na zmenu spotreby v rámci pandémie ukázal, že spotrebu zvýšilo 21 % odpovedajúcich študentov v ČR a 14 % na Slovensku, oproti tomu ich 52 % v ČR a 59 % v SR v konzumácii zvolnilo, čo je výrazne väčšie číslo, než v predchádzajúcich dvoch výskumoch. Môže to potvrdzovať trendy súčasnej generacie Z, ktorá alkoholu holduje výrazne menej, než generácia predchádzajúca. Medzi študentmi ČR už pozná kampaň Suchej únor 85 % dotazovaných. Každý štvrtý (25 %) študent sa zároveň už niekedy do kampane aktívne zapojil. Na Slovensku je zatiaľ povedomie o kampani medzi študentmi len o niečo málo nižšie, 67 % a miera zapojenia 24 %.

Úbytok podnetov a možností sebarealizácie

„Při prvním pohledu se může jevit, že pandemie měla na spotřebu alkoholu u nás pozitivní vliv, protože větší množství lidí s pitím zvolnilo nebo se jejich spotřeby situace nijak nedotkla. Tím bychom ovšem opomíjeli nejrizikovější skupinu obyvatel, u které se ukazuje zcela opačný trend,” popisuje za Suchej únor Petr Freimann. Důvody přesně neznáme, může jít o dopady sociální izolace, úbytek vnějších podnětů a možností seberealizace nebo třeba hůře dostupnou péči o duševní zdraví, stejně jako o celkovou úzkost z pandemie,” dodává. 

Istá je korelácia medzi zhoršenou psychickou pohodou a nadmerným pitím, jedná sa o veľmi nevhodnú strategiu pri riešení tohto stavu. Podľa skúseností odborníkov na závislosti  a terapeutov pribudli tiež ľudia, ktorí v minulosti svoj boj s alkoholom vyhrali, dlhodobo  abstinujú, ale behom pandémie krátkodobo abstinenciu porušili  alebo k tomu mali veľmi blízko. Nárast u nárazového excesívneho pitia najmenej jedenkrát za týždeň (tzv. binge drinking), potvrdzuje aj štúdia tímu Petra Winklera z Národního ústavu duševního zdraví. 

Rôzne zahraničné štúdie tiež poukazujú na skutočnosť, že v spotrebe alkoholu behom posledného pandemického roku zatlačili na pílu hlavne dospelí do 35 rokov. U nich plní alkohol pravdepodobne dve „funkcie” – jednak znižuje úzkosť z neistej socioekonomickej situácie a možnej straty zamestnania, a na druhej strane slúži ako dočasné antidepresívum. Vo všeobecnosti sa zdá, že sú nadmerným pitím momentálne viac ohrozené ženy, ktoré aj za normálnych okolností tradične viac popíjajú doma, kde momentálne trávia ešte viac času ako pred pandémiou, naviac výrazne zaťažené stresom z pracovních povinností, bežnej starostlivosti o domácnosť  a domáce vyučovanie detí. 

Umiernené pitie je trend a expanzia na Slovensko 

Celý měsíc jsme podporovali všechny, kteří poctivě drželi Suchej únor. Setkali jsme se s řadou pozitivních reakcí od lidí, kteří skleničku nebo půllitr na čas vynechali. Život by neměl být o extrémech a prověřit si, jak si ve vztahu k alkohol stojíme, je zkouška, ke které jsme se rádi přidali. Snad to některým lidem pomohlo," uvádza Jannis Samaras, majiteľ firmy Kofola. Kofola podporila osvetový projekt nielen vo svojich marketingových a online kanáloch, ale aj komunikáciou priamo na trhu na českom aj slovenskom území.

Ročník 2021 bol zároveň prvým rokom, kedy kampaň Suchej únor oficiálne expandovala aj za hranice s názvom Suchý február. Za šírenie kampane na Slovensku bola zodpovedná Klára Dzúriková a tím OZ Psychiatrická klinika v Trenčíne. Slovenské média aj verejnosť o kampaň prejavili, podobne ako v Česku, enormný záujem: „Prvý rok Suchého februára odštartoval aj napriek súčasnej situácii na výbornú. Podarilo sa nám osloviť veľké množstvo ľudí, oficiálne sa zapojili vysoké školy, nemocnice, občianske združenia. Veľmi nás teší, že táto myšlienka oslovila toľko Slovákov a dúfame, že na Slovensko prinesie pozitívnu zmenu, uvedomenie si vzťahu k alkoholu a v konečnom dôsledku možnosť žiť zdravší život.“

O ten sa spolu s kampaňou snaží aj dlhoročný partner, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR: “Je stále více lidí, kteří přijímají svou zodpovědnost za vlastní zdraví. Stále více lidí pracuje na tom, aby si udrželi dobrou fyzickou a psychickou kondici, stravují se zdravěji, sportují. Pro tyto lidi je Suchej únor především příležitostí, jak si ověřit, zda mají pití alkoholu pod kontrolou. Naše pojišťovna aktivní péči o vlastní zdraví podporuje, a proto podporuje i Suchej únor. Záleží nám na tom, aby se lidé o kampani dozvěděli a k výzvě se připojili,“ dodáva k téme Denisa Kalousková za ZP MV ČR, ktorá sa ku kampani v ČR ako partner pripája už tretí rok.

Pozitívny efekt mesiaca na suchu: Pre polovicu účastníkov aj po roku

Suchý február umožňuje účastníkom dať si na jeden mesiac odstup  od alkoholu. Vďaka tomu môžu zistiť ako veľmi majú svoje pitie pod kontrolou, ako ovládajú alkohol a do akej miery alkohol ovláda ich. Z výsledkov Testu nezávislosti  v ČR , vytvorenom v spolupráci s NUDZ vyplynulo zo vzorky 583 dopytovaných účastníkov, že aj 1 rok po akcii znížilo svoje pitie viac ako 48,5 % respondentov. 33 % Sušičov bolo podľa nástroja AUDIT-C zaradených do rovnakej kategórie ako v roku 2020 a len u 18,5 % ľudí došlo behom roka k zhoršeniu v pití alkoholu.

Čo prináša Suchý február jeho účastníkom?