Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Stanovisko vedenia Trnavskej univerzity v Trnave k vyhodnoteniu ankety

Milé študentky, milí študenti,

ďakujeme Vám za vyplnenie ankety „Spokojnosť s kvalitou výučby, materiálnych, technických a informačných zdrojov v LS 2019/20“, ktorej cieľom bolo zistenie Vášho postoja ku kvalite vzdelávania a výučby, ako aj adekvátnych súvisiacich zdrojov vytvárajúcich predpoklady k nemu. Anketa pozostávala z 33 postojových výrokov, hodnotených na škále úplne súhlasím - skôr súhlasím – neviem - skôr nesúhlasím - úplne nesúhlasím a z 1 otvorenej otázky „Iné pripomienky“.  Prieskum je každý akademický rok adresovaný Vám, študentom vo všetkých troch stupňoch (Bc., Mgr., PhD.), v dennej aj externej forme štúdia na všetkých fakultách Trnavskej univerzity (ďalej „TU“). Z  celkového počtu 4 671 študentov TU (*údaj k 31.10.2019) sa v ankete vyjadrilo spolu 269 respondentov, čomu zodpovedá absolútna návratnosť za TU 5,8%.  Návratnosť ankety a zastúpenie respondentov (100% odpovedí bolo validných) podľa fakúlt, zastúpenie respondentov podľa stupňa štúdia a formy štúdia, sú vyjadrené v nasledujúcej tabuľke, resp. grafoch:

Fakulta

FF

FZaSP

PdF

PrF

TF

Spolu

Návratnosť (%)

5,2%

5,2%

5,1%

8,3%

4,0%

5,8%

*údaje z výročnej správy TU za rok 2019 - stav študentov k 31.10.2019

Anketa Trnavskej univerzity v Trnave

V ďalšej časti budeme pri navzájom súvisiacich aspektoch okrem ankety TU reagovať, a to najmä vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19  počas LS 2019/20, aj na prieskum „Dopad COVID-19 na študentov VŠ“, do ktorého sa zapojilo celkom až 184 z Vás, študentov TU. Prieskum bol realizovaný Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školy a Študentskou radou vysokých škôl. Kompletné výsledky prieskumu boli zverejnené na weboch oboch inštitúcií a doručené vedeniu Trnavskej univerzity 14.08.2020.

Hlavné pozitívne i kritické závery vyplývajúce z analýzy výsledkov oboch ankiet a stanoviská vedenia TU k nim:

  • Vysoká spokojnosť študentov TU s výberom študijného programu v akad. roku 2019/20 svedčí o tom, že ponúkané a zabezpečované študijné programy sú kvalitné a zároveň, že rozhodnutie pre daný študijný program je u študentov TU úspešné a spokojnosť s ním pretrváva aj v priebehu štúdia.

  • Vyjadrenie úplnej spokojnosti, resp. spokojnosti s počtom prednášok (84%), počtom cvičení (76%), počtom samostatne riešených úloh (72%) respondentmi ukázalo dobre nadstavenú štruktúru študijných programov a primeranú študijnú záťaž. Výsledok v otázke samostatne riešených úloh v tejto súvislosti zároveň indikuje záujem študentov TU byť vo vyššej miere aktívnym činiteľom učenia sa a tým získavania praktických i ďalej prenositeľných kompetencií (pri adekvátnej spätnej väzbe).

  • Úplná spokojnosť, resp. spokojnosť s dostupnosťou informačných technológií a možnosťou využívania internetu v budovách TU (spolu 73%), s dostupnosťou študijnej literatúry (spolu 70%) v internej ankete je  pozitívnym výsledkom aj z hľadiska novej neočakávanej situácie v súvislosti so šírením COVID-19, pričom dobré technické zabezpečenie pre študentov na TU potvrdila aj anketa SAAVŠ:

TU však zároveň z reakcií respondentov v otvorenej časti internej ankety TU „Iné“ reflektuje, že práve obdobie COVID-19 zvýšilo záujem študentov o podporu v štúdiu formou  odbornej literatúry zahŕňajúcej komplexnú prípravu na jednotlivé predmety a moderných e-learningových, najmä on-line nástrojov oproti menej interaktívnym formám. V tejto súvislosti anketa „Dopad Covid-19“ odhalila nasledujúce používané metódy a spôsoby výučby počas COVID v poradí od najviac využívaných po najmenej využívané: Štúdium skrípt a literatúry , Písanie seminárnych prác, Prezentácie zdieľané googlom, E- learning, Video konferencie, Prednášky naživo, Prednášky z archívu (nie naživo). Vedenie TU bude preto i naďalej podporovať inštitucionálne riešenia a posilňovanie e-learningových nástrojov a moderných informačných technológií v oblasti študijných zdrojov.

  • Realizácia skúšok počas mimoriadnej situácie bola v  ankete „Dopad COVID-19 na študentov“ hodnotená respondentmi TU vysoko pozitívne. Spolu až  takmer 72% študentov (pri štátnych skúškach 67%) vyjadrilo spokojnosť, čo ukazuje na primeranú organizáciu zo strany fakúlt, ktoré zvládli aj dištančnú formu štátnych skúšok tak, aby bol zachovaný ich obsah a metóda a neboli pochybnosti o riadnom skončení štúdia.

  • Aj napriek vzniknutej situácií v súvislosti so situáciou COVID-19 informovanosť o problematike súvisiacej so štúdiom sa u väčšiny respondentov (spolu 67%) ukázala ako vhodná alebo skôr primeraná, čo vedenie TU vníma pozitívne. Zároveň však, ako vyplynulo z časti „Iné pripomienky“ ankety nastali aj individuálne nedostatky v jednotlivých prípadoch a predmetoch, ktoré boli zachytené a sú reflektované v prijímaných opatreniach na úrovni fakúlt tak, aby k nim v budúcnosti nedochádzalo.

  • Je pozitívne, že u vysokého podielu respondentov, a to až u 75% sa aj v tomto akademickom roku naplnili, resp. skôr naplnili očakávania od štúdia. Rovnako je veľmi pozitívne, že 76% študentov by si opätovne s istotou vybralo, alebo opätovne skôr vybralo štúdium na TU v danom odbore, pričom s istotou by si vybrala daný študijný odbor viac ako polovica respondentov otázky. Tých, ktorí by si opätovne odbor nevybrali, alebo skôr nevybrali bolo spolu 15%, čo vedenie univerzity identifikovalo ako záväzok venovať sa posilňovaniu podporných a konzultačných služieb súvisiacich so študijným poradenstvom, zlepšovaním náboru a prijímacieho konania, posilňovaniu zapájania študentov do uskutočňovania študijných programov, resp. zlepšovaniu informovanosti o týchto možnostiach, ktoré vyplývajú aj z implementácie vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania na TU v súlade s novelizáciou legislatívy a novými akreditačnými štandardmi .

  • Vo výsledkoch ankety SAAVŠ a ŠRVŠ „Dopad COVID-19 na študentov“ na Trnavskej univerzite vyjadrilo celkovú spokojnosť so zvládnutím mimoriadnej situácie vyše 61% respondentov (kumulatívne „súhlasím“ a „skôr súhlasím“), čo vyjadruje flexibilitu TU a schopnosť dobre reagovať na novú situáciu. Podiel 18%  respondentov sa nevyjadril, negatívne a skôr negatívne sa vyjadrilo spolu 20% respondentov, čo vytvára priestor pre ďalšie zlepšovanie pri opakovaní tejto novej situácie. TU ďakuje študentom za hodnotenie. Aj v nasledujúcich obdobiach sa bude zvyšovať snaha vedenia  najmä o to, aby reakcia univerzity bola čo najústretovejšia k očakávaniam študentov a ostatných zainteresovaných strán.

 

Ešte raz ďakujeme všetkým vám za účasť v prieskumoch TU, ako aj externých inštitúcií a aj do budúcna uvítame Vaše zapojenie do univerzitných aktivít realizácie spätnej väzby, tak aby sme mohli kontinuálne zlepšovať kvalitu predpokladov Vášho štúdia.

 

Vďaka Vám!

René Bílik

rektor

 

Zdroje:

  • Vyhodnotenie ankety „SPOKOJNOSŤ S KVALITOU VÝUČBY, MATERIÁLNYCH, TECHNICKÝCH A INFORMAČNÝCH ZDROJOV 2019/2020“ TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE. pdf
  • Dopad COVID-19 na študentov - TRUNI.pdf