Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Správa o činnosti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2020