Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Spoločné priority reprezentácií vysokých škôl SR na obdobie 2020-2024

Predstavitelia reprezentácií vysokých škôl - Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa presne mesiac pred parlamentnými voľbami dohodli na základných tézach pre skvalitnenie vysokoškolskej politiky Slovenskej republiky.

Tézy, na ktorých sa dohodli, predstavitelia SRK, RVŠ a ŠRVŠ považujú za východiskové body pre programové vyhlásenie vlády SR na nové volebné obdobie pre oblasť vysokého školstva, vedy a výskumu. Sformulovali ich ako Priority na obdobie rokov 2020 až 2024. Vyzvali demokratické politické strany, aby sa v predvolebnom období prihlásili k týmto prioritám a verejne sa zaviazali presadiť ich napĺňanie po voľbách.

Spoločné priority reprezentácií vysokých škôl SR na obdobie 2020-2024 

1. Študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci  

1.1. Podporiť inkluzívne vysokoškolské vzdelávanie pre rôznorodé skupiny študentov, vrátane navýšenia sociálneho štipendia a riešenia sociálneho zabezpečenia doktorandov;

1.2. Vytvoriť podporné schémy pre rozvoj doktorandského vzdelávania, výskumu a vytvoriť postdoktorandské pracovné pozície;

1.3. Zvýšiť motiváciu mladých ľudí k štúdiu a výskumu na území Slovenska investovaním do modernizácie a ekologickej udržateľnosti vysokoškolskej infraštruktúry, vrátane ubytovania a lepších možností pre spoločenský, kultúrny a športový život študentov.

2. Vysokoškolské prostredie

2.1. Každoročné navyšovať financie na vysokoškolské vzdelávanie minimálne o 60 mil. eur (okrem sociálnej podpory študentov, valorizácie miezd a inflácie);  

2.2. Metodiku financovania vysokých škôl systémovo prehodnotiť tak, aby bola motivujúcim nástrojom, vychádzala z dosahovanej kvality vzdelávania, výskumu a umenia, ako aj potrieb spoločnosti a poskytovala predvídateľné a stabilné financovanie;

2.3. Dlhodobo systematicky financovať rekonštrukcie internátov na min. úrovni 25 mil. eur ročne nad rámec medziročného navýšenia pre vysokoškolské vzdelávanie;

2.4. Rozvíjať internacionalizáciu vysokoškolského prostredia a odstrániť prekážky pri získavaní povolení na pobyt pre zahraničných študentov, mladých vedeckých pracovníkov a medzinárodne uznávaných odborníkov z tretích krajín;

2.5. Pozitívne propagovať slovenské vysoké školy doma i v zahraničí.

3. Výskumné prostredie a podpora excelentnosti

3.1. Podporovať vedeckú, výskumnú a ďalšiu tvorivú činnosť nielen na vysokých školách, ale aj v národnom kontexte min. na úrovni 1,2 % HDP vrátane navýšenia rozpočtu grantových agentúr;

3.2. Adresne podporovať sumou 20 mil. eur ročne excelentné vedecké, výskumné a umelecké tímy na vysokých školách; finančne podporiť ich propagáciu doma i v zahraničí;

3.3. Prijať a realizovať národnú stratégiu otvorenej vedy vrátane otvoreného prístupu v súlade s európskym trendom, vrátane zabezpečenia výdavkov zo štátneho rozpočtu v tejto oblasti;

3.4. Realizovať medzinárodný audit vedeckej, výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti naprieč verejným a súkromným sektorom. Audit zamerať nielen na kvalitu, ale aj na obsah vrátane jeho budúceho dopadu, kreativitu a brať do úvahy rôznorodosť vedných odborov.

4. Legislatívne prostredie

4.1. Prijať nový vysokoškolský zákon a súvisiace právne normy, ktoré umožnia samostatnosť pri formulácii poslania vysokej školy a spôsobu jeho napĺňania, štruktúry a riadenia, s dôrazom na posilnenie autonómie vysokých škôl a to na základe širokej odbornej diskusie;

4.2. Garantovať akademické práva a slobody a legislatívne zmeny realizovať po diskusii v akademickej obci a po vyjadrení reprezentácií vysokých škôl. 

Každá z reprezentácií vysokých škôl má vypracované a zverejnené svoje priority na roky 2020 – 2024, ktoré detailnejšie rozvíjajú uvedené priority. 

Zdroj: SRK