Skočiť na hlavný obsah

Sme spoluzakladateľmi siete univerzít Trojmoria - Three Seas University Network

Sieť univerzít Trojmoria

Sieť univerzít Trojmoria (3SUN – The Three Seas University Network) - s cieľom vybudovať základy udržateľného a stabilného partnerstva univerzít z 12 krajín iniciatívy Trojmoria - bola slávnostne inaugurovaná 16. mája v poľskom Lubline.

Sieť univerzít Trojmoria, do ktorej Katolícka univerzita v Lubline ako jej iniciátor pozvala univerzity z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Maďarska (aj Ukrajiny) a Rakúska, má byť nástrojom na nadväzovanie a udržiavanie pravidelných kontaktov, realizáciu spoločného výskumu a zavádzanie inovácií v oblasti kvality vzdelávania.

Integrácia akademickej obce 12 krajín regiónu sa má dosiahnuť okrem iného prostredníctvom spolupráce pri komercializácii poznatkov a výmene skúseností z výučby a výskumu.

Dohodu podpísali minister vzdelávania a vedy Przemysław Czarnek a rektor Katolíckej univerzity Jána Pavla Druhého v Lubline dp. Prof. Mirosław Kalinowski spolu so zástupcami všetkých univerzít. 

Trnavská univerzita, ktorú na inaugurácii univerzitnej siete zastupovala prodekanka právnickej fakulty Michaela Moravčíková, sa podpisom memoranda stala jednou zo zakladajúcich univerzít Three Seas University Network.

Informovala ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.