E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

SAIA, n. o.

SAIA, n. o.
Slovenská akademická informačná agentúra – SAIA, n. o.,  http://www.saia.sk/Regionálne pracovisko SAIA, n. o., v Nitre
so sídlom na UKF v Nitre
:

Poskytuje informácie a poradenstvo zamerané na štúdium v zahraničí pre študentov stredných a vysokých škôl, doktorandov, pracovníkov škôl a vedeckých pracovísk, a to v rámci programov priamo zabezpečovaných SAIA, n. o.: Akademické mobility (štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád), CEEPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko, Národný štipendijný program a Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond.
Organizuje semináre a informačné dni o možnostiach štúdia v zahraničí, o medzinárodných programoch a akademických mobilitách a školenia pre všetky cieľové skupiny (príprava podkladových materiálov na zahraničné študijné a výskumné pobyty). Vykonáva aktivity Servisného centra EURAXESS v rámci národnej a európskej siete servisných centier EURAXESS. 

Programy SAIA: 

  1. Akademické mobility  http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/akademicke-mobility
  2. CEEPUS  - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/
  3. Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní http://www.aktion.saia.sk/sk/
  4. NŠP - Národný štipendijný program Slovenskej republiky http://www.stipendia.sk/
  5. Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond http://www.sciex.sk/
  6. Servisné centrum EURAXESS pre výskumných pracovníkov http://www.euraxess.sk/sk/

Kontakt:
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra
(2. poschodie, č.dv. A-208)

tel.: 037/6408 187
e-mail: saia.nitra@saia.sk

Mgr. Beáta Košťálová
koordinátorka programov SAIA, n. o., pre nitriansky a trnavský región

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok

  pre verejnosť zatvorené 

Utorok

  9:00 - 13:00 h 

 

Streda

  9:00 - 12:00 h 

  13:00 - 17:00 h

Štvrtok

  9:00 - 12:00 h 

  13:00 –15:00 h 

Piatok

  9:00 - 13:00 h 

 

   Počas júla a augusta sú zmenené hodiny pre verejnosť: pondelok - piatok 9:00 – 12:00 h.