Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rektor prof. René Bílik dnes odovzdal dekréty pre nových docentov

V utorok 8. decembra 2020 slávnostne odovzdal rektor Trnavskej univerzity prof. PaedDr. René Bílik, CSc. dekréty novým docentom. Na Trnavskej univerzite v Trnave sa úspešne habilitovali a novými docentmi stali PhDr. JUDr. Silvia Treľová (pracovné právo), PhD. a PhDr. Marián Ambrozy, PhD. (systematická filozofia).

doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD.

doc. PhDr. JUDr. Silvia Treľová sa habilitovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v odbore pracovné právo. Téma jej habilitačnej prednášky znela Dovolenka a pracovné voľno rodičov z rodinných dôvodov v kontexte slovenskej a európskej legislatívy. Habilitovala sa svojou prácou Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi. Osobitné pracovné podmienky tehotných žien a matiek v pracovnom pomere.

Ako sa uvádza v návrhu habilitačnej komisie, Silvia  Treľová sa  vo  svojej  vedeckej činnosti  orientuje  na  oblasťpracovného  práva,  práva  sociálneho  zabezpečenia  a obchodné  právo.  Preferuje  najmä  oblasťpracovného   práva,   primárne   sa   venuje   problematike   individuálnych   pracovnoprávnych vzťahov.  Venuje  sa  aktuálnym  otázkam  pracovnoprávnej  legislatívy  a problémom  aplikačnej praxe    s akcentom    na    postavenie    zamestnancov    a zamestnávateľov    v individuálnych pracovnoprávnych  vzťahoch.  Je  autorkou  alebo  spoluautorkou  niekoľkých  vedeckých  prác zameraných  aj  na  otázky  vzdelávania,  prekážok  v práci,  nelegálnej  práce  a nelegálneho zamestnávania.  V ostatnom čase  svoju  pozornosť  venuje  špeciálne  aj  postaveniu  osobitných kategórií zamestnancov. Vzhľadom na je profesionálne zaradenie a pôsobenie na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského  majú   niektoré   jej   vedecké   a odborné   práce   interdisciplinárny   charakter, poukazuje v nich na úzke prepojenie práva a manažmentu.

doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD.

Docent Marián Ambrozy pôsobí ako prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM v Prešove. Habilitoval sa v odbore systematická filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave s habilitačnou prácou Filozoficko-etické kontexty prírodovednej tématiky. Na VŠMP ISM v Prešove vyučuje v bakalárskom študijnom programe predmety etika a estetika, podnikateľská etika a v magisterskom študijnom programe predmety súčasné filozoficko-etické smery, dejiny filozofie, etika PR, etická kazuistika a poradenstvo.

foto: TRUNI/Barbora Likavská

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!