Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Príkaz rektora: zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu

Príkaz rektora TU č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika  nákazy koronavírusom CoV – 19

 

     V súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020 a uznesením č. 30 zo dňa 17. januára 2021 uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 8/202, ako aj  a v súlade s Vyhláškou č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa zo dňa 21. 1. 2021, uverejnenou vo Vestníku vlády Slovenskej republiky roč. 31, čiastka 8 (ďalej len „vyhláška“) a v nadväznosti na Príkaz rektora TU č. 1/2021 o regulovanom prístupe na pracoviská umiestnené v budovách TU v Trnave a súčasti opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV-19, vydávam

                                                               tento príkaz,

ktorým zakazujem  vstup do vonkajších aj vnútorných priestorov všetkých budov Trnavskej univerzity v Trnave zamestnancom a študentom univerzity.

                                                                      I.

 1.  V zmysle § 2, ods. 2 vyhlášky  sa tento zákaz nevzťahuje na:

 

 1. zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021 ,
 2. zamestnancov a študentov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 3. zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
 4. zamestnancov a študentov, ktorí boli zaočkovaní proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 5. zamestnancov a študentov, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 6. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 7. zamestnancov a študentov, ktorí boli počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácii v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo boli uznaní za dočasne práceneschopných z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemuseli sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

     (2) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca a študenta nevzťahuje zákaz vstupu podľa ods. 1, pís. a – g, sú  zamestnávateľ  a škola oprávnení (§2, ods. 3 vyhlášky) požadovať od zamestnancov a študentov vstupujúcich na pracovisko alebo do iných priestorov univerzity  predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností uvedených v ods. 1, pís. a – g tohto Príkazu. Do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

(3) Predloženie dokladu podľa ods. 1, pís. b - g  možno nahradiť v prípadoch podľa ods. 1, pís. b - g potvrdením o výnimke podľa prílohy tohto Príkazu, vystaveného poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec/študent uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 (4) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke možno nahradiť aj písomným čestným vyhlásením o tom, že zamestnanec, resp. študent, ktorého sa výnimka týka, patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov v prípade, že by sa jeho (jej) čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

(5) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.[1]

(6) Výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave, stanovené podľa vyhlášky a ods. 1 tohto príkazu,  sú povinní  preukázať aj zamestnanci vo veku nad 65 rokov (§2, ods. 2 Vyhlášky).

                                                                II.

                          Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 1.  Dekani fakúlt a kvestorka univerzity zabezpečia, aby na všetkých vstupoch do budov Trnavskej univerzity v Trnave boli viditeľne umiestnené oznamy o zákaze vstupu a o výnimkách z tohto zákazu podľa tohto príkazu.
 2. Dekani fakúlt a kvestorka univerzity zabezpečia kontrolu príslušných dokladov a potvrdení, ktorými sú zamestnanci a študenti povinní preukazovať niektorú zo skutočností uvedených v ods. 1, pís. a – g tohto príkazu, a to hneď pri vstupe do budovy.
 3. Riaditeľka univerzitnej knižnice vydá usmernenie týkajúce sa prevádzky knižnice v súlade s osobitnými predpismi, ktoré upravujú prácu knižníc.
 4. Ustanovenia príkazu č. 1/2021, ktoré nie sú spresnené či inak zasiahnuté ustanoveniami tohto príkazu, zostávajú v platnosti.

 

 

                                                         III.

                                                     Účinnosť

 

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 27. januára 2021.

 

 

 

 

V Trnave                                  prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

                                               rektor Trnavskej univerzity v Trnave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha k Príkazu rektora č. 2/2021

 

                                                   

                                                 Potvrdenie o výnimke

 

Meno:  ........................................................

Priezvisko: .................................................

Dátum narodenia: ......................................

Menovaná/ý patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike.

 

V ...............................................

Dňa : .........................................

 

                                                             ............................................................

                                                                         pečiatka a podpis lekára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.