Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Príkaz rektora: Uvoľnenie opatrení súvisiacich s regulovaným prístupom do budov Trnavskej univerzity v Trnave

Príkaz rektora TU č. 5/2020

– uvoľnenie opatrení súvisiacich s regulovaným prístupom do budov Trnavskej univerzity v Trnave ako súčasti preventívnych opatrení k zníženiu rizika

nákazy koronavírusom CoV – 19

v nadväznosti na príkaz rektora TU č. 4/2020 o regulovanom sprístupnení pracovísk v budovách Trnavskej univerzity v Trnave a v súlade s opatreniami, ktoré prijal Úrad verejného zdravotníctva SR, vydávam s účinnosťou od pondelka 1. 6. 2020 príkaz na úplne sprístupnenie pracovísk v budovách Trnavskej univerzity v Trnave.

V tejto súvislosti ukladám:

 

Všetkým zamestnancom:

  1. Vstup do budovy a pohyb v nej sú možné len v rúškach, prípadne s inak prekrytými hornými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk. Dezinfekcia bude zamestnancom i tretím osobám k dispozícii pri vstupe do budovy a na pracovisku.
  2. Zamestnanci sú povinní pri pohybe na pracovisku dodržiavať všetky opatrenia hlavného hygienika SR: nosenie rúška, dezinfekciu rúk, resp. nosenie rukavíc, dodržiavanie primeraného odstupu od ostatných ľudí.
  3. Zamestnanci sú povinní pri vzniku alebo podozrení na vznik akútneho respiračného ochorenia zostať v domácej izolácii s ďalšími povinnosťami, ktoré určil Úrad verejného zdravotníctva, nesmú nastúpiť do práce a súčasne túto skutočnosť bezodkladne oznámia svojmu priamemu nadriadenému.

 

Zamestnancom zodpovedným za kontrolu vstupu do budov:

  1. Vstup osôb, ktoré nie sú zamestnancami TU v Trnave do budov univerzity a pohyb v nich, je možný len v rúškach, prípadne s inak prekrytými hornými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk. Dezinfekcia bude k dispozícii pri vstupe do budovy a na pracovisku. Rovnako toto nariadenie platí aj pre prípadný a odôvodnený (skúška, konzultácia, návšteva univerzitnej knižnice a pod.) vstup študentov TU do budov a pohyb v nich.

 

Akademickým funkcionárom univerzity – dekanom a prorektorom, kvestorke univerzity, riaditeľom pracovísk a vedúcim oddelení:

  1. Tam, kde to charakter práce dovoľuje, umožniť pracovníkom v ich priamej riadiacej pôsobnosti kombinovaný režim práce, a to v kombinácii práce z domácnosti a práce na pracovisku.
  2. Tam, kde práca z domácnosti v kombinácii s prácou na pracovisku nie je možná, budú pracovníci vykonávať prácu na pracovisku. V tejto súvislosti sa odo dňa účinnosti tohto príkazu nebude uplatňovať režim pracovného voľna s náhradou mzdy vo výške 80% funkčného platu.
  3. V súlade s hygienickými opatreniami zabezpečiť dostatočné vetranie v miestnostiach a nepoužívať klimatizačné jednotky.
  4. Redukovať prítomnosť zamestnancov z vekovo rizikových skupín na pracovisku len na nevyhnutne potrebný čas.

 

Dekanom fakúlt:

  1. Pripraviť v zmysle tohto príkazu vlastné opatrenia, s ohľadom na špecifiká jednotlivých fakúlt.
  2. Inštruovať pedagógov, aby pri svojej práci so študentmi minimalizovali ich prítomnosť na pracoviskách katedier a uprednostnili dištančnú formu vzájomnej komunikácie.

Vzhľadom na to, že naďalej platia pravidlá mimoriadnej situácie, oznámia vedúci zamestnanci zamestnancom vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti, režim ich práce s časovým rozvrhom v zmysle zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, a to najmenej dva dni vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

Ostatné ustanovenia Príkazu rektora TU v Trnave č.4/2020 zo dňa 6. 5. 2020 zostávajú nezmenené.

 

 

     V Trnave: 28. 5. 2020                                                    prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

                                                                                              rektor TU v Trnave