Skočiť na hlavný obsah

Príkaz rektora TU č. 6/2021 k dočasným opatreniam pre vstup osôb na pracoviská a do iných priestorov Trnavskej univerzity v Trnave počas trvania pandémie COVID-19

Príkaz rektora TU č. 6/2021

k dočasným opatreniam pre vstup osôb na pracoviská a do iných priestorov Trnavskej univerzity v Trnave počas trvania pandémie COVID-19

 

V rámci akademického roku 2021/2022

prikazujem

s účinnosťou od 29. novembra 2021 plniť dočasné opatrenia pre vstup osôb na pracoviská a do iných priestorov Trnavskej univerzity v Trnave a postupovať v zmysle aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia

nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa;

 

Čl. I. Dočasné opatrenia pre vstup

 1. Na Trnavskej univerzite v Trnave sa podmieňuje vstup na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancom, študentom a iným osobám v režime očkovaný, testovaný, alebo prekonal ochorenie COVID-19 (ďalej len „OTP“).
 2. Za účelom dodržania režimu OTP podľa písm. a) tohto článku sa vykonávajú pravidelné kontroly pri vstupe do budov univerzity tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca, študenta alebo inej osoby v režime OTP.
 3. Zákaz podľa písm. a) tohto článku sa nevzťahuje na osobu, ktorá na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádza do kontaktu s inou osobou.

 

Čl. II. Podmienky režimu OTP

 1. Za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu v režime OTP sa považuje:
  1. osoba kompletne očkovaná,
  2. osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  3. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napr. RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test), nie starším ako 7 dní od odberu.
 1. Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:
  1. osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
  2. osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  3. osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.
 1. Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe potvrdenia o pozitívnom výsledku RT-PCR testu.
 1. Povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 

Čl. III. Testy a testovanie zamestnancov

 1. Pre vstup zamestnancov a tretích osôb, ktoré nespĺňajú charakteristiku plne zaočkovanej osoby a osoby po prekonaní ochorenia COVID-19, je podmienkou vstupu povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napr. RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu.
 1. Testovanie, je možné vykonať na náklady zamestnanca a na náklady zamestnávateľa. Výkon testovania na náklady zamestnávateľa bude upravený samostatným interným predpisom.

 

Čl. IV. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

S platnosťou od 29. novembra 2021 ukladám:

 1. Zabezpečiť kontrolu príslušných potvrdení u osôb vstupujúcich do budov univerzity ktorými sú zamestnanci, študenti a iné osoby povinní preukazovať niektorú zo skutočností uvedených v čl. I. a v súlade s čl. II. tohto príkazu.

zodpovednosť: dekani fakúlt, kvestorka univerzity, riaditeľ ŠD

 1. Umožniť zamestnancom vykonávať prácu v kombinovanom režime práca na pracovisku a práca z domácnosti, a to s prevahou výkonu práce z domácnosti; príp. výhradne práce z domácnosti. Druh pracovného režimu v týždni dohodnúť so zamestnancami v zmysle platných ustanovení zákonníka práce, a to v prípade práce na pracovisku pre zamestnancov v režime OP a v prípade prevahy výkonu práce z domácnosti a výhradne práce z domácnosti pre zamestnancov v režime T.

zodpovednosť: dekani fakúlt, kvestorka univerzity, riaditeľ ŠD, referenti personálnych oddelení

 1. Umiestniť na vstupoch do budov univerzity, priestorov knižníc a priestorov spoločného stravovania viditeľné oznamy o vstupe osôb len v režime OTP

zodpovednosť:dekani fakúlt, kvestorka univerzity, riaditeľ ŠD, riaditeľka UK, vedúca ŠJ

       Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom 29.11.2021.

 

V Trnave: 29.11.2021       

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

                                                                      rektor Trnavskej univerzity v Trnave