Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pozvánky na habilitačné prednášky na Pedagogickej fakulte TRUNI

Predsedníčka Vedeckej  rady  Pedagogickej  fakulty Trnavskej univerzity  v Trnave Vás pozýva na verejnú habilitačnú prednášku PaedDr. Kataríny Kotuľákovej, PhD., pracovníčky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v študijnom odbore 1.1.10. odborová didaktika, na tému „IBSE v príprave budúceho učiteľa chémie“ a obhajobu jej habilitačnej práce „Učiteľ v kontexte požiadaviek rozvoja prírodovednej gramotnosti “, ktorá sa uskutoční dňa  3.  septembra  2020 o 13:00 hod. sa  v miestnosti 2P1 Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná č. 4, Trnava. 

Predsedníčka Vedeckej  rady  Pedagogickej  fakulty Trnavskej univerzity  v Trnave Vás pozýva na verejnú habilitačnú prednášku Mgr. Martina Brestovanského, PhD., pracovníka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v študijnom odbore 1.1.4. pedagogika, na tému „Mýty o prosociálnosti, morálnom charaktere a etickej výchove“ a obhajobu jeho habilitačnej práce „Prosociálne morálne uvažovanie: prirodzený vývin a intencionálny rozvoj“, ktorá sa uskutoční dňa  10.  septembra  2020 o 10:30 hod. sa  v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná č. 4, Trnava.

Predsedníčka Vedeckej  rady  Pedagogickej  fakulty Trnavskej univerzity  v Trnave Vás pozýva na  že  verejnú habilitačnú prednášku PaedDr. Andreja Závodného, PhD., pracovníka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v študijnom odbore 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra, na tému Inkulturácia a ideologizácia na pozadí vlastných mien a obhajobu jeho habilitačnej práceVybrané aspekty diachrónnej a synchrónnej slovenskej onymie“, ktorá sa uskutoční dňa  3.  septembra  2020 o 09:30 hod. sa  v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná č. 4, Trnava.