Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pozvánka na konferenciu Relacionalita vo výchove (k) mravnosti

Zámerom konferencie je vytvorenie priestoru na akademickú diskusiu orientovanú na význam vzťahu – relacionality v mravnej výchove, špecificky vo výchove charakteru a s dôrazom na možnosti etickej výchovy ako školského predmetu v slovenskom vzdelávacom systéme.

Pozvánka
Invitation
Program konferencie
Conference Programme