Skočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadostí o ubytovanie v akad. roku 2019/2020 - prvé ročníky

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2019/2020 študovať v 1. roč.  Bc., 1. roč. Mgr. a v 1. roč. PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr

do 17. júla 2019.

V žiadosti sa už neuvádza preferované ubytovacie zariadenie. Výber ubytovacieho zariadenia budú študenti robiť sami v MAIS-e v stanovených termínoch (30. 7. 2019 až 01. 8. 2019) podľa počtu získaných bodov po akceptácii žiadosti.  Venujte zvýšenú pozornosť oznamom  na  univerzitnej  a  fakultných  stránkach  a taktiež e-mailom v elektronickej pošte pre študentov ZIMBRA 2, pretože všetky informácie a termíny budú uverejňované výhradne ich prostredníctvom.

Študenti 1. ročníka Bc. štúdia dostanú bližšie informácie o prístupoch do MAISu a ZIMBRA 2 na školení podľa príslušnej fakulty v deň zápisu.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov - Ubytovanie