Skočiť na hlavný obsah

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O UBYTOVANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 - PRVÉ ROČNÍKY

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2023/2024 študovať v 1. roč.  Bc., 1. roč. Mgr. a v 1. roč. PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje (poštou alebo osobne),  najneskôr do 23. júla 2023.

V žiadosti sa neuvádza preferované ubytovacie zariadenie. Výber ubytovacieho zariadenia budú študenti robiť sami v MAIS-e až v stanovených termínoch (07. až 10. 08. 2023) podľa počtu získaných bodov po akceptácii žiadosti. Zvlášť budú termíny výberu pre 1. roč. Bc. a zvlášť pre 1. roč. Mgr. a PhD. Presný deň výberu bude ešte oznámený na www.truni.sk a bude zaslaný aj na školský e-mail.

Venujte zvýšenú pozornosť oznamom  na  univerzitnej  a  fakultných  stránkach  a taktiež e-mailom v elektronickej pošte pre študentov Office 365, pretože všetky informácie a termíny budú uverejňované výhradne ich prostredníctvom.

Študenti 1. ročníka Bc. štúdia dostanú bližšie informácie o prístupoch do MAISu a Office 365 na zápise na štúdium na príslušnej fakulte, prípadne na školení, pripadne, si ich môžu pozrieť na https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy. Vo videonávode nájdete aj postup pri podávaní žiadosti o ubytovanie.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie (budú sa priebežne aktualizovať)