Skočiť na hlavný obsah

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O UBYTOVANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 - 3. kolo

Študenti dennej formy štúdia, ktorí boli prijatí na štúdium dodatočne,  alebo si zo závažných dôvodov nepodali žiadosť o ubytovanie v 1. a 2. kole a majú vážny záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS v týchto termínoch :

  • vyššie ročníky (2. a 3. roč. Bc., 2. roč. Mgr.) v termíne 14. 8. - 24. 8. 2023
  • prvé ročníky (1. roč. Bc. a PO, 1. roč. Mgr.a PhD.) v termíne 25. 8. - 8. 9. 2023

!!! Dodržte termín podávania žiadosti pre svoj ročník a stupeň štúdia !!!

Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť  na  študijné  oddelenie  fakulty,  na  ktorej  študent  študuje  najneskôr

do 8. 9. 2023.

Študenti dennej formy štúdia, ktorí si v 1. alebo 2. kole žiadosť podali a bola im zamietnutá (nedostatočný počet bodov, nezvolenie ubyt. zariadenia v termíne) (oznam im bol zaslaný na Office 365), majú ešte možnosť e-mailom z Office 365 požiadať v termíne od 14. 08. do 8. 09. 2023 svoju študijnú referentku na príslušnej fakulte, ktorá má na starosti ubytovanie, o zmenu stavu žiadosti na „overená“.

Všetky tieto žiadosti budú posudzované v 3. kole (zasadnutie komisie 13. 9. 2023). Miesta však už budú prideľované len podľa aktuálne uvoľnenej ubytovacej kapacity a získaných bodov. Miest nebude veľa, preto je potrebné si ubytovanie hľadať aj individuálne.

Dovoľujeme si pripomenúť, že je potrebné pravidelne si kontrolovať svoju elektronickú poštu (aj priečinok Nevyžiadaná pošta) ako i webovú stránku univerzity a fakulty, nakoľko všetky informácie a termíny sú zverejňované výhradne prostredníctvom nich.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie (budú sa priebežne aktualizovať)

Ubytovacia komisia TU