Skočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadostí o ubytovanie na akademický rok 2021/2022 - prvé ročníky

 Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2021/2022 študovať v 1. roč.  Bc., 1. roč. Mgr. a v 1. roč. PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty na ktorej študent študuje (poštou alebo osobne),  najneskôr

do 21. júla 2021.

V žiadosti sa neuvádza preferované ubytovacie zariadenie. Výber ubytovacieho zariadenia budú študenti robiť sami v MAIS-e až v stanovených termínoch (09. 08. až 12. 08. 2021) podľa počtu získaných bodov po akceptácii žiadosti.  Venujte zvýšenú pozornosť oznamom  na  univerzitnej  a  fakultných  stránkach  a taktiež e-mailom v elektronickej pošte pre študentov ZIMBRA 2, pretože všetky informácie a termíny budú uverejňované výhradne ich prostredníctvom.

Študenti 1. ročníka Bc. štúdia dostanú bližšie informácie o prístupoch do MAISu a ZIMBRA 2 na súkromnú e-mailovú adresu zo študijného oddelenia príslušnej fakulty, prípadne, priamo v rozhodnutí o prijatí na štúdium, pripadne, si ich môžu pozrieť na https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie (budú sa priebežne aktualizovať)