Skočiť na hlavný obsah

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O UBYTOVANIE na akad. rok 2023/2024 - 1. kolo  vyššie ročníky

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2023/2024 študovať v 2. a 3. ročníku  Bc. štúdia, v 2. ročníku Mgr. štúdia a v 2. a 3. ročníku PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr

do 30. apríla 2023.

V žiadosti sa neuvádza preferované ubytovacie zariadenie. Výber ubytovacieho zariadenia budú študenti robiť sami v MAIS-e v stanovených termínoch (22. 5. 2023 prvá skupina a 23. 5. 2023 druhá skupina) podľa počtu získaných bodov po akceptácii žiadosti. 

Venujte zvýšenú pozornosť oznamom na univerzitnej a fakultných stránkach a taktiež e-mailom v elektronickej pošte pre študentov Office 365, pretože všetky informácie a termíny budú uverejňované výhradne ich prostredníctvom (kontrolujte si aj nevyžiadanú poštu).

Odporúčame študentom (zvlášť končiacich ročníkov), aby si dobre zvážili podanie žiadosti, nakoľko ubytovanie sa prideľuje na celý akademický rok, tj. do 30. 6. 2024, aby v letnom semestri nedochádzalo k nedorozumeniam s ubytovateľmi pri snahe študenta o predčasné ukončenie ubytovania a aby počítali s prípadnými finančnými vyrovnaniami vyplývajúcimi zo zmluvy o ubytovaní.

Pokyny pre podávanie žiadostí o ubytovanie študentov prvých ročníkov budú zverejnené v priebehu júna 2023.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie (budú sa priebežne aktualizovať)