Skočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadostí o ubytovanie na akad. rok 2022/2023 - prvé ročníky

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2022/2023 študovať v 1. roč.  Bc., 1. roč. Mgr. a v 1. roč. PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje (poštou alebo osobne),  najneskôr

do 24. júla 2022.

V žiadosti sa neuvádza preferované ubytovacie zariadenie. Výber ubytovacieho zariadenia budú študenti robiť sami v MAIS-e až v stanovených termínoch (08. 08. až 11. 08. 2022) podľa počtu získaných bodov po akceptácii žiadosti.  Venujte zvýšenú pozornosť oznamom  na  univerzitnej  a  fakultných  stránkach  a taktiež e-mailom v elektronickej pošte pre študentov Office 365, pretože všetky informácie a termíny budú uverejňované výhradne ich prostredníctvom.

Študenti 1. ročníka Bc. štúdia dostanú bližšie informácie o prístupoch do MAISu a Office 365 na súkromnú e-mailovú adresu zo študijného oddelenia príslušnej fakulty, prípadne, priamo v rozhodnutí o prijatí na štúdium, pripadne, si ich môžu pozrieť na https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie (budú sa priebežne aktualizovať)