Skočiť na hlavný obsah

Podávanie žiadostí o ubytovanie na akad. rok 2022/2023 - 1. kolo - vyššie ročníky

internát trnava

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2022/2023 študovať v 2. a 3. ročníku  Bc. štúdia, v 2. ročníku Mgr. štúdia a v 2. a 3. ročníku PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť osobne alebo zaslať poštou na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr

do 05. júna 2022.

V žiadosti sa neuvádza preferované ubytovacie zariadenie. Výber ubytovacieho zariadenia budú študenti robiť sami v MAIS-e v stanovených termínoch (20. 6. 2022 a 21. 6. 2022) podľa počtu získaných bodov po akceptácii žiadosti.  Venujte zvýšenú pozornosť oznamom na univerzitnej a fakultných stránkach a taktiež e-mailom v elektronickej pošte pre študentov Office 365, pretože všetky informácie a termíny budú uverejňované výhradne ich prostredníctvom.

Odporúčame študentom končiacich ročníkov, aby si zvážili podanie žiadosti, nakoľko ubytovanie sa prideľuje na celý akademický rok, aby v letnom semestri nedochádzalo k nedorozumeniam s ubytovateľmi pri snahe študenta o predčasné ukončenie ubytovania a aby počítali s prípadnými finančnými vyrovnaniami.

Pokyny pre podávanie žiadostí o ubytovanie študentov prvých ročníkov budú zverejnené v priebehu júna 2022.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie (budú sa priebežne aktualizovať)