Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pedagogická fakulta rozšírila svoju ponuku študijných programov

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave rozširuje od akademického roka 2020/21 ponuku svojich študijných programov o štyri nové študijné programy:

Anglický jazyk a anglofónne kultúry
Absolventi tohto študijného programu, akreditovaného v bakalárskom, aj magisterskom stupni, sa v praxi uplatnia ako interkultúrni mediátori, odborní pracovníci v oblasti medzinárodnej a medzikultúrnej komunikácie a obchodu v styku so zahraničnou klientelou a v cestovnom ruchu. Absolventi sú zároveň kvalifikovaní ako prekladatelia z/do anglického jazyka, pričom sa systematicky pripravujú na prácu s prekladateľským softvérom CAT. Pedagogická fakulta umožňuje študentom Mgr. stupňa paralelne absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, po ktorom absolventi získavajú aj plnohodnotnú kvalifikáciu učiteľa anglického jazyka a literatúry. Program ponúka v dennej, aj externej forme štúdia.

Slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax
Štvorročný (v externej forme päťročný) profesijne orientovaný študijný program rešpektuje jednotu teoretického jazykovedného a literárnovedného vzdelávania a praktickej práce s textom ako jedinečným jazykovým a semiotickým útvarom. Absolventa na prácu jazykového redaktora či editora pripravuje tak, aby bol schopný tvoriť jazykovo správny text, aby ovládal a v praxi vedel použiť platnú kodifikáciu a iné spôsoby kultivovania jazyka a aby vedel text upraviť do jazykovo korektnej podoby. Absolvent bude vedieť v praxi použiť zásady editorskej a redakčnej praxe pri tvorbe jednotlivých komunikátov a textových celkov, a to aj vo vzťahu ku grafickej stránke celku, takisto bude vedieť v praxi použiť špecifiká elektronického editovania a editorstva v neprintových médiách.

Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
Tento program je na Slovensku absolútnou raritou. Má za cieľ vyplniť medzeru spôsobenú nedostatkom kvalifikovaných tlmočníkov medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykom. Program je koncipovaný ako štvorročný (v externej forme päťročný) bakalársky profesijne orientovaný program zameraný sa na základné oblasti:

a) jazykové zručnosti v slovenskom jazyku a slovenskom posunkovom jazyku,
b) zručnosti tlmočníckej praxe pri tlmočení medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykom,
c) vedomosti a znalosti problematiky nepočujúcich osôb.
Študent má povinnosť v každom semestri absolvovať kurzy z týchto základných oblastí tak, aby rozvíjal svoje praktické zručnosti vo svojej tlmočníckej profesii. Účelom študijného odboru je odborná príprava profesionálnych tlmočníkov z/do slovenského posunkového jazyka, ktorí budú poskytovať služby nepočujúcim napr. pre verejnoprávne vysielanie, súdy, návštevy lekárov, úradov a iné verejné služby.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu
Keďže rastie dopyt po kvalitne pripravených pedagógoch a v predmete výchova k občianstvu je možné nielen poskytovať vedomosti, ale aj formovať postoje mladých ľudí. Ambíciou je okrem klasickej akademickej prípravy klásť akcent na prípravu študentov aj prostredníctvom zahraničných stáží, workshopov a panelových diskusií k aktuálnym spoločenským problémom, prednáškami významných osobností spojených s diskusiami a pod. Program je akreditovaný v bakalárskom, aj magisterskom stupni v dennej forme, v kombinácii s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a literatúry, matematiky, biológie a náboženskej výchovy.

Zdroj: PdF