Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Vzácne predmety z Trnavskej univerzity vo fonde Západoslovenského múzea

V roku 2020 si Trnavská univerzita pripomína 385. výročie založenia svojej starobylej predchodkyne. Z histórie Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635, sa uchovalo niekoľko vzácnych predmetov, ktoré uchováva Západoslovenské múzem v Trnave. Okrem rytín tam nájdeme aj piest hanby, ktorý sa používal pri imatrikuláciách. Spolu s ďalšími predmetmi ho môžete vidieť ešte v septembri práve v Západoslovenskom múzeu na výstave Zbierkový predmet mesiaca. Artefakty známe z dejín jednej z najstarších univerzít na území dnešného Slovenska nám predstavuje historička Mgr. Lucia Duchoňová. 

História múzejníctva v Trnave

História múzejníctva v Trnave siaha až na pôdu Trnavskej univerzity, kde sa členovia Spoločnosti Ježišovej popri systematickom dopĺňaní odbornej literatúry a dobovej tlače do knižnice venovali nepochybne aj zberateľskej činnosti. Po zrušení univerzitného kolégia spísali komisári Ostrihomskej arcidiecézy elaborát, dnes uschovávaný v Magyar Országos Levéltár v Budapešti, v ktorom zaevidovali množstvo vzácnych mincí, obrazov, hodín a nábytku.[1] Univerzita časť inventára darovala alebo predala. V zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave je zo zariadenia univerzitnej knižnice jedna vzácna baroková skriňa.     

Zbierkotvornú činnosť a mestské múzejníctvo v Trnave po odchode univerzity suplovala Mestská knižnica umiestnená na prízemí bývalého Adalbertína, ktorej súčasťou bola aj historická zbierka (Mestské múzeum). Uchovávala predmety dokumentujúce mestskú správu, cechovníctvo a dejiny univerzity.[2]

Vzácne iluminované medirytiny z dielne Matthäusa Seuttera

Po zriadení Krajského múzea v roku 1954, dnes Západoslovenské múzeum v Trnave,[3]sa predmety pochádzajúce z univerzity stali súčasťou jeho zbierkového fondu.  

K vzácnym predmetom vo fonde múzea sa tiež radia štyri iluminované medirytiny používané ako učebné pomôcky. Medirytiny pochádzajú z dielne významného nemeckého rytca Matthäusa Seuttera, ktorý v rokoch 1707 až 1757 vo svojom vydavateľstve v Augsburgu produkoval veľké množstvo geografických i genealogických máp a plánov mesta.[4] Mapy malého formátu z jeho dielne bolo možné zakúpiť v kartónových obaloch od roku 1745 v hromadnom vydaní pod názvom Atlas Minor. V rokoch 1740 až 1744 na nich pracoval rytec Tobias Conrad Lotter, ktorý vydavateľstvo postupne prevzal.[5] A práve rukopis Tobiasa C. Lottera je čitateľný aj na štyroch individuálnych rytinách s podrobnými genealogicko-historickými údajmi k vojenských, mocenským a cirkevným dejinám Európy. Rytiny tlačené na plátne veľkosti 60 cm x 55 cm sú na hornom a dolnom okraji vsunuté do ochrannej lišty, ktorá slúži na zavesenie. Na spodnom okraji každej rytiny je uvedený vydavateľ T. C. Lotter spolu s kresličom A. Schilerom a rytcom E. Eichelom. Súčasťou vyobrazení je kartuša s kľúčom na vysvetlenie symboliky a charakteristiky jednotlivých údajov v nemeckom aj latinskom jazyku.

PONTIFICUM ROMANORUM SERIES CHRONOLOGICA

Prvá iluminovaná medirytina s nápisom PONTIFICUM ROMANORUM SERIES CHRONOLOGICA zobrazuje pápeža s tiarou na hlave v korunovačnom purpurovom plášti a s rukou zdvihnutou na požehnanie. Druhou rukou drží operadlo pápežského trónu, pri ktorom je apoštolský kríž a liturgické obradné predmety. Na barokovom stole je položený biskupský klobúk, dve mitry a baculus. Na biskupskej casule je zoznam všetkých pápežov, apoštolov sv. Petra, od 1. storočia do polovice 18. storočia s dátumami a spôsobom ich smrti.[6]

ICON SYNOPTICA SAC. ROM. IMP. ELECTORUM DUCUM PRINCIPUM

Druhá iluminovaná medirytina s nápisom ICON SYNOPTICA SAC. ROM. IMP. ELECTORUM DUCUM PRINCIPUM zobrazuje symbolickú postavu cisára rímsko-nemeckej ríše. Pravou rukou ukazuje na barokový stolec so symbolmi pápežskej moci – mitra, cisárska koruna, apoštolský kríž a baculus. Na ľavej strane sú symboly panovníckej moci žezlo a meč. Prepojenie cisárskej a pápežskej moci korešponduje so stredovekou koncepciou ríše - úzka súčinnosť cisára a pápeža, vykonávajúcich najvyššiu svetskú a duchovnú moc. Rúcho cisára je pokryté menami vládcov Svätej ríše rímskej národa nemeckého, kniežat, kráľov, vojvodov a palatínov. Po stranách sú erby kmeňových vojvodstiev a štátov.[7]

STATUA REGUM EUROPAEORUM P. C. N. NOMINA CONTINENS

Tretia iluminovaná medirytina s nápisom STATUA REGUM EUROPAEORUM P. C. N. NOMINA CONTINENS zobrazuje symbolickú postavu panovníka s korunou na hlave a žezlom v pravej ruke. Na náprsnej doske, sukni a nohách panovníka je zoznam európskych panovníkov od 1. storočia do polovice 18. storočia. Na barokovom stolci je kráľovská a cisárska koruna, nad ním je v kartušiach dvojhlavá orlica, symbol Svätej ríše rímskej národa nemeckého. Na ľavej strane je jedenásť zemských erbov.[8]

COLOSSUS MONARCHICUS/STATUA DANIELIS/DAN. II. 31

Štvrtá iluminovaná medirytina s nápisom COLOSSUS MONARCHICUS/STATUA DANIELIS/DAN. II. 31 zobrazuje symbolickú sochu obra „Kolosa“ so žezlom, ktorá podľa Danielovho výkladu sna Nebukadnesara II. predstavuje staroveké usporiadanie sveta. Na prilbe, náprsníkoch, sukni a nohách sú spísané veľké ríše histórie. Babylonská, Perzská, Grécka a Rímska ríša, vrátane orientálnych kráľovstiev a západných ríš. Po stranách sú vyobrazené bájne zvieratá symbolizujúce štyri kráľovstvá, ktoré vládli nad svetom.[9]

Piest hanby

Nemenej zaujímavým je rituálny predmet s balustrovou rukoväťou, tzv. piest hanby, ktorý slúžil študentom Trnavskej univerzity ako hračka počas imatrikulácií pri prijímaní nových študentov medzi seba. Na jeho prednej strane je maľovaný obraz študenta na dereši, ktorého skupina študentov vypláca piestom. Študenti aj dievčatá v pozadí sú v dobovom uhorskom oblečení. Z druhej strany predmetu je osem mosadzných rolničiek.[10] 

Predmety z Trnavskej univerzity sú dokladom nielen vysokej úrovne vzdelávania na Trnavskej univerzite, ktorá v polovici 18. storočia disponovala učebnými pomôckami vydanými vo vychytenom vydavateľstve Matthäusa Seuttera a Conrada Tobiasa Lottera v Augsburgu, ale tiež dokumentujú čulý spoločenský študentský život na pôde univerzity. Návštevníci si ich môžu pozrieť v priebehu septembra 2020 v Západoslovenskom múzeu v Trnave v rámci výstavy Zbierkového predmetu mesiaca.

Mgr. Lucia Duchoňová
historička, vedúca oddelenia múzejných činností ZsM v Trnave

foto: archív Západoslovenského múzea 

 


[1] ŠIMONČIČ, Jozef. 2005. K 50. výročiu vzniku Západoslovenského múzea v Trnave. In Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja. Trnava : Západoslovenské múzeum v Trnave, 2005. ISBN 80-85556-15-4. s. 6.

[2] Ref. 1. s. 9.

[3] KOVÁČ, Blažej. 2005. 50 rokov Západoslovenského múzea v Trnave. In Zborník múzeí Trnavského samosprávneho kraja. Trnava : Západoslovenské múzeum v Trnave, 2005. ISBN 80-85556-15-4. s. 13. Rada Krajského národného výboru v Bratislave prijala uznesenie o zriadení múzea 4. septembra 1954.

[4] RITTER, Michael. Seutter, Matthäus. In Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 24, Duncker & Humblot, Berlin 2010, ISBN 978-3-428-11205-0, s. 285. Zo začiatku kopíroval originály máp sám, len ich obohatil barokovými kartušami a alegorickými scénami. Neskôr spolupracoval so svojim synom Georgom Matthäusom a Albrechtom Carlom, a tiež zaťom Tobiasom Conradom Lotterom, ktorý po jeho smrti polovicu vydavateľskej fondu odkúpil. V Seutterovej dielni bolo vytvorených asi 400 veľkoformátových a viac ako 60 maloformátových medirytín.

[5] ZÖGNER Lothar. Tobias Conrad Lotter 1717–1777, Kartenmacher in Augsburg. In Kartographische Nachrichten 51, 1977. s. 172 – 175. Atlas Minor pozostáva z osemdesiatich máp, z toho šestnásť vytvoril Lotter sám, pričom svoje meno vložil na dolný okraj. Tobias C. Lotter ako polovičný vlastník vydavateľskej fondu M. Seuttera spolu s umeleckým vydavateľom Johannom M. Probstom st. odstránili Seutterovo meno z väčšiny pôvodných záznamov a nahradili ho vlastným.

[6] Zbierkový fond Západoslovesnkého múzea v Trnave s evidenčným číslom 11 043.

[7] Zbierkový fond Západoslovesnkého múzea v Trnave s evidenčným číslom 12 671.

[8] Zbierkový fond Západoslovesnkého múzea v Trnave s evidenčným číslom 12 672.

[9] Zbierkový fond Západoslovesnkého múzea v Trnave s evidenčným číslom 12 673. Biblia – sväté písmo Kniha proroka Daniela, 3. časť (2,1-21). Prorok Daniel vyložil sen kráľa Nebukadnesara, ktorý sa týkal ľudských dejín až do posledného dňa. Kráľ videl obrovskú sochu obra, jeho hlava bola zo zlata, prsia a paže boli zo striebra, brucho a stehná boli z medi, holene zo železa, chodidlá zo železa a z hliny. Veľký kameň, ktorý sochu udrel do chodidiel, ju rozdrvil. A z kameňa sa stala veľká hora, ktorá naplnila celú zem. Daniel povedal, že zlatou hlavou je samotný Nebukadnesar II. (babylónská panovnická dynastie), po ňom má povstať kráľovstvo symbolizované striebornými prsiami a pažami sochy. Medené brucho a stehná majú predstavovať tretie kráľovstvo. Štvrté kráľovstvo vládnuce nad svetom bolo symbolizované železom. Posledné piate bolo symbolizované chodidlami zo železa a hliny. Sen vyvrcholil zničením celej sochy. Daniel prorokoval, že Boh zriadi kráľovstvo, ktoré nebude zničené a nahradí všetky predošlé kráľovstvá.

[10] Zbierkový fond Západoslovesnkého múzea v Trnave s evidenčným číslom 13 344.

 

Radi by ste študovali históriu? Navštívte webstránku katedry.

 

 

Prečítajte si tiež:

385. výročie: Osobnosti historickej Trnavskej univerzity známe mimo hraníc Uhorska

13 faktov o historickej Trnavskej univerzite, ktoré ste ešte nevedeli

Universitas Tyrnaviensis: jedinečný architektonický komplex vzdelávacieho charakteru

Trnavská univerzita si pripomína 385. výročie svojho založenia

Trnavská univerzita v Trnave predstavuje logo 385. výročia svojho založenia

Dnes si pripomíname 385. výročie, študenti pripravili mozaiku z 385 fotiek

Odkaz Trnavskej univerzity sa preháňa diaľavami nekonečného vesmíru

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

 

PONTIFICUM ROMANORUM SERIES CHRONOLOGICA
STATUA REGUM EUROPAEORUM P. C. N. NOMINA CONTINENS
COLOSSUS MONARCHICUS/STATUA DANIELIS/DAN. II. 31
ICON SYNOPTICA SAC. ROM. IMP. ELECTORUM DUCUM PRINCIPUM