Skočiť na hlavný obsah
Nicole Makóová, predsedníčka Študentskej rady | foto: TRUNI/Barbora Likavská
02.08.2022

Študentská rada začiatkom roka organizuje tútoring, potom Kávu za názor aj viaceré dobré skutky

Študentská rada Trnavskej univerzity

Predsedníčka Študentskej rady Nicole Makóová predstavuje činnosť tohto občianskeho združenia, ktoré umožňuje študentom aktívne sa zapájať do života vysokej školy, na ktorej študujú. Súčasne vedenie Trnavskej univerzity pozorne načúva hlasu študentov. Na začiatku akademického roka ŠRTU pravidelne organizuje tútoring, neskoršie viaceré kultúrne a spoločenské aktivity, vrátane športových klubov alebo kvapky krvi. Viacej informácií nájdete na ich webstránke.

Študentská rada Trnavskej univerzity v Trnave (ŠRTU) je občianske združenie, ktoré funguje ako poradný orgán rektora Trnavskej univerzity (má svoje miesto v kolégiu rektora).

Primárnou úlohou ŠRTU je reprezentovať hlas študentov TRUNI a zastupovať ich názory.

ŠRTU vytvára kvalitnejšie prostredie a sociálny život pre študentov. Organizuje študijné, odborné, sociálne, športové, kultúrne a spoločenské záujmy študentov, a to napríklad prostredníctvom klubov, ktoré fungujú na pravidelnej báze (raz týždenne) a do ktorých sa môžete zapojiť kedykoľvek počas akademického roka. Momentálne je otvorený basketbalový klub, volejbalový klub, florbalový klub, bežecký klub, hiit klub, crossfit klub, jógový klub, šachový klub, debatný klub, literárny klub, filmový klub či klub horolezeckej steny v BouldroFke.

Študentská rada Trnavskej univerzity

ŠRTU: Čo robíme? Aké sú naše aktivity?

Na začiatku každého akademického roka organizujeme tútoring, vďaka ktorému je každému prvákovi pridelený starší študent, ktorý mu pomáha začleniť sa do vysokoškolského prostredia. Tútor svojím „tútorčatám“  radí a odpovedá na akékoľvek otázky ohľadom fungovania univerzitného prostredia či študijného programu. Svojho tútora môžu „tútorčatá“ kontaktovať počas celého štúdia.

Následne pre prvákov organizujeme Truni pochod, na ktorom nováčikom poukazujeme hlavné body „malého Cambridge“ (fakulty, kaviarne, obchody, telocvične…), aby sa vedeli v meste lepšie zorientovať.

Veríme, že život na univerzite nie je len o štúdiu, ale aj o rôznych mimoškolských aktivitách a organizáciách, do ktorých sa študenti môžu zapojiť a tak rozvíjať svoje schopnosti, znalosti a vytvárať niečo nové, prospešné pre akademickú obec i celú spoločnosť. Preto študentov radi informujeme o aktivitách a organizáciách do ktorých sa môžu zapojiť a vysvetľujeme ako sa môžu stať ich súčasťou prostredníctvom rôznych info-plagátov na sociálnych sieťach či webinárov. Napríklad prednášku - QaA o Erasme organizujeme každý semester. Študenti sa môžu pýtať otázky študentov, ktorí už Erasmus zažili na vlastnej koži, ale aj zamestnancov (Erasmus koordinátorov) na rôzne veci organizačného charakteru.

Názory a postrehy študentov nám skutočne nie sú ľahostajné, preto každý rok organizujeme akciu s názvom Káva za názor, na ktorej zbierame anonymné podnety študentov na fungovanie univerzity, jednotlivých fakúlt, študijných programov, materiálneho zabezpečenia fakúlt, prax či študentské domovy. Študenti za svoj názor (či už pozitívny alebo negatívny) dostanú kávu zadarmo. My tieto získané informácie komunikujeme ďalej vedeniu univerzity, ktoré intenzívne pracuje na zlepšení kvality aj na základe týchto podnetov od študentov.

Študentská rada Trnavskej univerzity

V ŠRTU veríme na dobré skutky, preto vždy na Valentína organizujeme študentskú kvapku krvi a pomáhame tam, kde to je potrebné. Usporadúvame zbierky pre rôzne charitatívne organizácie, najmä počas vianočného obdobia. Upozorňujeme aj na eko témy, a to najmä v rámci Univerzitného týždňa Zeme. Nedávno sa nám osvedčil aj swap kníh.

Naša činnosť sa skladá z rôznorodých aktivít: od organizovania rôznych zaujímavých webinárov, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, dizajnovania merchu, socio-kultúrnej orientácie zahraničných študentov, upozorňovania na dôležité témy a problémy študentov... a radi sa postavíme za správnu vec a necháme svoj hlas počuť! Cieľ je vždy rovnaký – robiť všetko v najlepšom záujme pre študentov.

ŠRTU sa skladá z 25 členov, ktorí zdieľajú spoločné základné hodnoty a najmä radosť z toho, čo robíme. Pozeráme sa vždy vpred a uvažujeme, ako robiť veci lepšie, kvalitnejšie a udržateľnejšie. Nebojíme sa výziev a s vďakou vnímame, že máme okolo seba podporujúce prostredie, či už zo strany vedenia, zamestnancov TRUNI a v neposlednom rade zo strany ŠTUDENTOV.“

- Nicole Makóová

Nicole Makóová