Skočiť na hlavný obsah
Nicole Makóová, predsedníčka Študentskej rady Trnavskej univerzity
28.09.2022

Nebojte sa klásť otázky, zaujímajte sa a nechajte váš hlas počuť

Nicole Makóová

Minulý pondelok 19. septembra 2022 pri otvorení už 31-ého akademického roka vystúpila so svojím príhovorom aj predsedníčka Študentskej rady Nicole Makóová. Prejav prinášame v plnom znení.

V prvom rade mi dovoľte vysloviť úprimnú vďaku za možnosť reprezentovať Študentskú radu a jej študentov dnes tu pred vami. Je mi veľkou cťou privítať vás, milí prváci, na pôde našej, teda už aj vašej alma mater, práve počas osláv 30. výročia jej obnovenia. Som presvedčená, že si tu vytvoríte mnoho nezabudnuteľných spomienok.

Okrem rozvíjania kritického myslenia či kvalitného vzdelania, nám naša TRUNI ponúka nemálo možností na sebarozvoj.

Mojím skromným názorom je, že lepšie ste si vybrať nemohli. Trnavská univerzita má perfektných pedagógov, ktorí nás nielen mnoho naučia, ale vieme sa s nimi aj zasmiať alebo podebatovať o vážnych témach. Naša univerzita má síce bohatú históriu, no súčasné vedenie z nej robí moderne zmýšľajúcu a kvalitnú univerzitu s perspektívou do budúcnosti pre svojich absolventov. Okrem rozvíjania kritického myslenia či kvalitného vzdelania, nám naša TRUNI ponúka nemálo možností na sebarozvoj.

Slávnostná akadémia

Študentská rada Trnavskej univerzity je občianske združenie, ktoré funguje ako poradný orgán rektora Trnavskej univerzity a má svoje zastúpenie aj v kolégiu rektora. Našou primárnou úlohou je reprezentovať hlas študentov a zastupovať ich názory.

Naša činnosť sa skladá z rôznorodých aktivít: od organizovania rôznych zaujímavých webinárov, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, dizajnovania merchu, socio-kultúrnej orientácie zahraničných študentov až po upriamovanie pozornosti na dôležité témy a problémy študentov... a radi sa postavíme za správnu vec a necháme svoj hlas počuť! Cieľ je vždy rovnaký – robiť všetko v najlepšom záujme pre študentov.

Na začiatku každého akademického roka organizujeme program tútoring, vďaka ktorému je každému prvákovi pridelený starší študent, ktorý mu pomáha začleniť sa do univerzitného prostredia – kontaktovať  ho môžete počas celého štúdia a verím, že dnes už každý z Vás poznáte svojho tútora.

Našou najdôležitejšou aktivitou je podujatie s názvom Káva za názor, v ktorej zbierame anonymné názory a podnety študentov na fungovanie univerzity, jednotlivých fakúlt a študijných programov. Študenti za svoj názor dostanú kávu zadarmo. My tieto získané informácie komunikujeme ďalej vedeniu univerzity, ktoré intenzívne pracuje na zlepšovaní kvality aj na základe týchto podnetov od študentov. 

Študentská rada Trnavskej univerzity

ŠRTU veríme na dobré skutky, preto vždy na Valentína organizujeme študentskú kvapku krvi a pomáhame tam, kde to je potrebné. Usporadúvame zbierky pre charitatívne organizácie, upozorňujeme aj na ekologické témy, a to najmä v rámci Univerzitného týždňa Zeme. Pripravujeme aj rôzne webináre pre študentov s odborníkmi z našej alma mater, a taktiež aktívne reprezentujeme našu alma mater na veľtrhoch vzdelávania.

Nebojíme sa výziev a s vďakou vnímame, že máme okolo seba podporujúce prostredie, či už zo strany vedenia, zamestnancov TRUNI a v neposlednom rade zo strany ŠTUDENTOV.

Do ŠRTU, alebo ako jej my členovia vravíme, do našej druhej rodiny sa môže pridať každý, kto má chuť aktívne sa podieľať na tvorení a zlepšovaní študentského života. Sme otvorení všetkým možnostiam a každý nápad je u nás vítaný! Zdieľame spoločné základné hodnoty a najmä radosť z toho, čo robíme. Vždy sa pozeráme vpred a uvažujeme, ako robiť veci lepšie, kvalitnejšie a udržateľnejšie. Nebojíme sa výziev a s vďakou vnímame, že máme okolo seba podporujúce prostredie, či už zo strany vedenia, zamestnancov TRUNI a v neposlednom rade zo strany ŠTUDENTOV.

Okrem ŠRTU nám univerzita ponúka mnoho príležitostí ako sa rozvíjať popri vzdelávaniu, napríklad v Akademickom senáte či fakultných senátoch, v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC), v rámci ESN (Erasmus student network), Európskeho združenia študentov práva (ELSA), v redakčnej rade univerzitného časopisu či v rôznych športových disciplínach. Stačí si len nájsť to správne smerovanie.

Slávnostná akadémia

Život na univerzite nie je iba o štúdiu, ale aj o rozličných mimoškolských aktivitách vďaka ktorým môžete osobnostne rásť. Nebojte sa chopiť sa týchto príležitostí, ktoré sú vám k dispozícii. Máte plnú podporu nielen od vašich starších spolužiakov, ale aj od pedagógov a zamestnancov.

Ak som vám dnes chcela niečo naozaj povedať, bol to odkaz, aby ste nemárnili drahocenným časom, ktorý teraz máte. Nebojte sa klásť otázky, zaujímajte sa a nechajte váš hlas počuť.

Napokon je aj v našom záujme, záujme študentov, vytvárať lepšie a kvalitnejšie prostredie pre akademickú obec či celú spoločnosť. Život na univerzite nie je iba o štúdiu, ale aj o rozličných mimoškolských aktivitách, vďaka ktorým môžete osobnostne rásť. Nebojte sa chopiť sa týchto príležitostí, ktoré sú vám k dispozícii. Máte plnú podporu nielen od vaších starších spolužiakov, ale aj od pedagógov a zamestnancov.

Milí prváci, vitajte, želám vám veľa úspechov, tvorivej zvedavosti a nech každému jednému z vás dá život na Trnavskej univerzite presne to, čo od neho očakávate.