Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

MANUAL - ERASMUS

Erasmus

Milí študenti, 

vedenie    Trnavskej univerzity v Trnave podporuje zahraničné pobyty svojich najlepších študentov v rámci programu  ERASMUS – študentská mobilita (ďalej len zahraničný pobyt). 
Považuje takéto pobyty za súčasť ich prípravy na budúce povolanie v oblastiach s významným podielom interkultúrnej komunikácie v prostredí členských štátov Európskej únie    
a niektorých ďalších krajín, zúčastňujúcich sa na programe Erasmus. Zahraničnému pobytu v rámci program Erasmus – mobilita štúdium predchádza celý rad administratívnych
úkonov. Manuál, ktorý máte pred sebou má ambíciu pomôcť vám uvedené úkony úspešne absolvovať. Nasledujúci text obsahuje v štyroch častiach užitočné rady o tom, ako sa možno
prihlásiť na zahraničný pobyt a čo je potrebné urobiť pred podaním prihlášky, po úspešnej nominácii i ukončení samotného pobytu. 

MANUÁL K ERASMU