Skočiť na hlavný obsah

Letná škola židovsko-kresťanských vzťahov 2023: Druhý ročník úspešne za nami

Letná škola židovsko-kresťanských vzťahov 2023

Druhý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských vzťahov v Košiciach sa uskutočnil v dňoch 9. – 12. júla 2023. Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Židovsko-kresťanských štúdií na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Historickým ústavom SAV, Židovským kultúrnym inštitútom v Bratislave a Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá letnú školu hostila. Na podujatí sa zúčastnilo  25 účastníkov z rôznych cieľových skupín, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvíjaní vzájomnej židovsko-kresťanskej spolupráce.

V rámci programu letnej školy odzneli hodnotné prednášky o interpretácii Svätého písma v judaizme a v kresťanstve. Pútavé výklady boli doplnené diskusiami o ranocirkevnej interpretácii Svätého písma, o rabínskej literatúre a o židovskom práve, o kultúrnom dedičstve ako o médiu dialógu a o súčasnom stave židovsko-kresťanských vzťahov vo svete a na Slovensku.

Účastníci sa zoznámili s interpretáciami žalmu 150 zo strany biblistov, rabínov a cirkevných otcov. Počas prijatia v sídle Košickej eparchie vladyka Cyril Vasil SJ ocenil zámer letnej školy, ktorá napomáha a posilňuje vzájomné vzťahy medzi židmi a kresťanmi na Slovensku. Prednášky boli doplnené exkurziou do kláštora premonštrátov v Jasove, kde ich sprevádzal opát Martin Štrbák O.Praem a predstavil im vzácne hebraiká uchovávané v knižnici. Návštevu košických synagóg zavŕšilo prijatie v sídle Židovskej náboženskej obce Košice.

Letná škola židovsko-kresťanských vzťahov 2023

Košický arcibiskup a predseda KBS Bernard Bober vyjadril počas prijatia radosť nad prehlbujúcimi sa vzťahmi medzi oboma náboženskými spoločenstvami. Povzbudil organizátorov k pokračovaniu letnej školy v Košiciach.

Letná škola židovsko-kresťanských štúdií je súčasťou dlhoročného projektu Otvárame dvere –  židovsko-kresťanský dialóg na Slovensku.

Letná škola židovsko-kresťanských vzťahov 2023