Skočiť na hlavný obsah

„Žiacke prezývky a ich potenciál vo vyučovaní materinského jazyka“

Pozvánka

na verejné zasadnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave, na ktorom prednesie habilitačnú prednášku

PaedDr. Mária Beláková, PhD.

z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Dátum a miesto konania: 23. novembra 2023 o 10:00 hod.

Aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná ul. č. 4, Trnava

Téma habilitačnej prednášky: „Žiacke prezývky a ich potenciál vo vyučovaní materinského jazyka“

Odbor habilitačného konania: odborová didaktika

Názov habilitačnej práce: Teória vyučovania vlastných mien“

Habilitačná komisia:

Predsedníčka:                        

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

členovia:

doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph. D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

oponenti:

prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Iveta Valentová, PhD., Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra v Bratislave

doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prítomnosť členov komisie a oponentov je nutná.

 

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

dekanka PdF TU v Trnave

predsedníčka VR PdF TU v Trnave

Habilitačná prednáška
dátum udalosti:
23. november, 2023
udalosť končí:
23. november, 2023

Ostatné udalosti