Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE (Vedúci partner)

MASARYKOVA UNIVERZITA (Hlavný cezhraničný partner)

realizujú projekt s názvom

„Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch“

Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (www.sk-cz.eu) a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Prioritná os: 1. Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

Trvanie projektu: 09/2020 – 02/2022
Kód projektu v ITMS2014+: 304011U620
Maximálna výška NFP: 188 791,22 EUR

Stručný popis projektu

Náplňou projektu je inovácia obsahu univerzitného vzdelávania v rámci predmetov v bakalárskom, magisterskom a doktorskom stupni štúdia, a to s prihliadnutím na nové poznatky v oblasti latinskej a gréckej vzdelanosti. Priame prepojenie projektu s regionálnymi zamestnávateľmi umožní formou odborných prednášok, seminárov, workshopov a exkurzií zvýšiť možnosti zamestnať sa pre absolventov študijných odborov klasické jazyky, latinský a starogrécky jazyk, mediteránne štúdiá, dejiny umenia a filozofia. Vznikne 18 nových učebných textov, vďaka čomu sa inovujú sylaby 16 predmetov a 2 e-learningových kurzov, dôjde k zintenzívneniu spolupráce medzi expertami z Čiech a Slovenska a vytvorí sa interdisciplinárna skupina odborníkov z vedeckého prostredia i praxe pripravená podieľať sa na ďalších projektoch.