Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Etická komisia Trnavskej univerzity schválila svoj rokovací poriadok

Týmto aktom sa zavŕšil proces tvorby a ustálenia etických princípov a zásad, zachytených v Etickom kódexe TU, ktorý platí už od februára 2015. Ako členovia akademickej obce, učitelia, výskumníci a študenti, sme viazaní ustanoveniami vlastného Etického kódexu, vyjadrujúceho našu vôľu pôsobiť ozdravujúco na ľudské prostredie univerzity a konať vitálne, v duchu zodpovednej slobody, osobnej integrity a profesionálnej cti.

Nový rokovací poriadok Etickej komisie TU je dostupný tu.

Etický kódex TU vznikal takpovediac „zdola“, zapojením odborných reprezentantov všetkých našich fakúlt do jeho tvorby, ešte v rokoch 2013-2014. Kolegiálny spôsob koncipovania kódexu sa premietol do originality a jedinečnosti výsledného textu: náš Etický kódex nie je kompilátom iných podobných kódexov, ale predstavuje pôvodný organický koncept cieľových hodnôt, etických princípov a procesuálnych noriem, zakotvených v preambule dokumentu.

Mať univerzitný etický kódex nie je len požiadavkou nových akademických štandardov, nie je len formálnou či imidžovou podmienkou sebaprezentácie školy, ale je predovšetkým vyjadrením identity a príslušnosti k špecifickému kultúrnemu rámcu, rámcu určitého myslenia a správania. Osoby priamo zapojené do tvorivého diania na Trnavskej univerzite sa ním hlásia k starobylej tradícii, realizovanej novými spôsobmi v moderných časoch.

Etická komisia TU v súlade s Etickým kódexom TU a novým rokovacím poriadkom prerokováva najmä podnety súvisiace s porušením kódexu a tiež žiadosti o posúdenie etických aspektov výskumných a iných projektov. Podnet na prerokovanie sa podáva písomne prostredníctvom podateľne Trnavskej univerzity na adresu predsedu komisie alebo elektronicky na jeho e-mailovú adresu. Predsedníčkou Etickej komisie je v súčasnosti pani prorektorka JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.

 

Informoval doc. Andrej Rajský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

podpredseda Etickej komisie TU

 

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!