Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Dodatok k príkazu rektora o zákaze vstupu do budov

Dodatok č. 1

k Príkazu rektora č. 2/2021: Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika

  nákazy koronavírusom CoV – 19

 

V súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 453/2020 a v súlade s časťou B 1, ods. 2 uznesenia č. 30 zo dňa 17. januára 2021 uverejneného v zbierke zákonov pod číslom 8/202,

sa v časti I, Príkazu rektora č 2/2021 (ďalej len Príkaz), v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity TU, mení znenie ods. a) nasledovne:

  1. zamestnancov a študentov, ktorí sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu, certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 27. januára 2021.

Ostatné časti Príkazu zostávajú nezmenené.

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 3. 2. 2021.

 

V Trnave: 3. 2. 2021                                                  prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

                                                                             rektor Trnavskej univerzity v Trnave