Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Dodatok k diplomu

Trnavská univerzita v Trnave vydáva Doklady o absolvovaní štúdia v súlade s § 68 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Trnavská univerzita v Trnave vydáva automaticky a bezplatne vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu absolventom všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania v dvojjazyčnej slovensko - anglickej verzii.

Dodatok k diplomu je dokument, ktorý univerzita vydáva k vysokoškolskému diplomu a poskytuje štandardizovaný opis úrovne, kontextu, obsahu a statusu štúdia, ktoré absolvent úspešne skončil. Dodatok k diplomu poskytuje transparentnosť a umožňuje akademické a profesionálne uznanie kvalifikácie.

Dodatok k diplomu vychádza z modelu, ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES. Jeho účelom je poskytnúť dostačujúco nezávislé informácie na zlepšenie medzinárodnej „transparentnosti“ a spravodlivého akademického a profesijného uznávania kvalifikácií (diplomov, titulov, osvedčení atd.). Dodatok je navrhnutý tak, aby popisoval charakter, úroveň, kontext, obsah a štatút štúdií, ktoré vykonával a úspešne zakončil jedinec uvedený na pôvodnej kvalifikácii, ku ktorej je dodatok pripojený.


Trnava university in Trnava issues the documents about graduation in accordance with Section 68 of Act No 131/2002 Coll. on Higher Education as amended

All students of Trnava university in Trnava recieve a Diploma and a Diploma Supplement automatically and free of charge upon graduation. The diploma is provided in Slovak and in English. The Diploma Supplement is issued in Slovak and English languages and contains the transcript of records.

The Diploma Supplement is a document attached to the university diploma. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications. It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which the supplement is appended.

Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended.

 

Dodatok k diplomu/Diploma Supplement – viď vzor/see sample