Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Dodatok č. 4 k Príkazu rektora TRUNI o respirátoroch

Dodatok č. 4 k Príkazu rektora TU č. 2/2021 Zákaz vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave a výnimky z tohto zákazu ako súčasť preventívnych opatrení k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV – 19

V súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2021 V.v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (ďalej len „Vyhláška č. 99/2021 V.v.“),

sa do časti I,

Príkazu rektora č. 2/2021, v ktorej sú uvedené výnimky zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave, vkladá ods. (8) v nasledovnom znení:

Všetkým zamestnancom a osobám, ktoré majú výnimku zo zákazu vstupu do budov Trnavskej univerzity v Trnave podľa tohto príkazu, sa nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1, v priestoroch všetkých interiérov budov TU v Trnave.V zmysle § 1 ods. 2 písm. i) Vyhláška č. 99/2021 V.v. sa povinnosť podľa predchádzajúcej vety nevzťahuje na zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. 3. 2021.

 

V Trnave 11. 3. 2021                     prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave