Skočiť na hlavný obsah

Covid-19: Pokyny k ubytovaniu zahraničných študentov

POKYNY TRNAVSKEJ UNIVERZITY K UBYTOVANIU ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV (ďalej len „študent“) PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Z dôvodu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní je nutné, aby študent dodržiaval nasledujúce pokyny:  

 

  1. ŠTUDENT, KTORÝ PRICESTUJE Z TZV. BEZPEČNEJ KRAJINY

 

1. Študent, ktorý sa príde do ŠD ubytovať, musí odovzdať vyplnené a podpísané „Čestné vyhlásenie“, ktoré je prílohou č. 2 tohto pokynu.

 

  1. ŠTUDENT, KTORÝ PRICESTUJE Z KRAJINY, KTORÁ NIE JE AKTUÁLNE NA ZOZNAME TZV. BEZPEČNÝCH KRAJÍN

 

  1. Študent je povinný:

 

  1. Pred príchodom na územie SR sa zaregistrovať v štátnom systéme COVID PASS na https://korona.gov.sk/ehranica/#.
  2. Po prekročení hraníc SR absolvovať domácu izoláciu v Účelovom zariadení STU Gabčíkovo (ďalej len ÚZ Gabčíkovo) alebo v inom zariadení podľa vlastného výberu. Nesmie to byť študentský domov. Domácu izoláciu v ÚZ Gabčíkovo možno absolvovať až od 7. 9. 2020.
  3. Domáca izolácia je povinná až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, vykonaného na území SR. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je študent povinný sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie. Ak výsledok testu bude pozitívny, tak domáca izolácia trvá ďalej a je potrebné sa riadiť pokynmi príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Ak výsledok testu bude negatívny, tak domáca izolácia končí a študent sa môže ubytovať v ŠD, v ktorom mu bolo ubytovanie pridelené.
  4. Po príchode z domácej izolácie do ŠD treba predložiť potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste na ochorenie COVID-19, vykonaného na území SR.

 

  1. Ak sa študent negatívnym RT-PCR testom nepreukáže, nebude ubytovaný v ŠD.

 

 3. Študent je povinný za poskytnutie domácej izolácie v Účelovom zariadení Gabčíkovo uhradiť poplatok za:

a) ubytovacie služby 4 € / noc / osoba,

b) celodennú stravu 13 € / deň / osoba (raňajky, obed, večera).

 

         Študent platbu za ubytovacie a stravovacie služby musí uhradiť v hotovosti po ukončení ubytovania na recepcii ÚZ Gabčíkovo. Získanie negatívneho testu si bude vyžadovať približne 9 dní domácej izolácie. Za 9-dňový pobyt v domácej izolácii študent zaplatí za ubytovanie 36 € a za stravu 117 €.

           Po absolvovaní domácej izolácie univerzita študentovi vráti finančné prostriedky vo výške dotácie na stravu. Študent ma nárok na dotáciu na dve jedlá denne, t. j. 2 × 1,40 € × počet dní, ktoré sa študent odstravoval.

 

4. Študent po ukončení domácej izolácie, v deň odchodu z ÚZ Gabčíkovo, je povinný ubytovať sa v ŠD. Dopravu do študentského domova si študent zabezpečí sám na vlastné náklady.

 

       C. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

 

1. Každý študent musí dodržiavať stanovené opatrenia vyhlásené Ústredným krízovým štábom SR a príslušným ŠD.

2. ŠTUDENTSKÝ DOMOV NEMÔŽE V ŽIADNOM PRÍPADE SLÚŽIŤ AKO MIESTO DOMÁCEJ IZOLÁCIE A NIE JE HO MOŽNÉ ANI NAHLÁSIŤ AKO ADRESU DOMÁCEJ IZOLÁCIE.

3. Študent, ktorý chce absolvovať domácu izoláciu v ÚZ Gabčíkovo musí minimálne 4 pracovné dni pred príchodom nahlásiť na e-mailovú adresu: daniela.kusa [at] truni.skstyle="color:#0563c1; text-decoration:underline" nasledovné údaje: meno a priezvisko, fakulta, dátum a predpokladaný čas príchodu a spôsob dopravy (individuálna doprava alebo doprava univerzitou).

4. Spôsob dopravy do zariadenia ÚZ Gabčíkovo môže byť:

a) individuálnou dopravou,

b) doprava univerzitou, ktorú zabezpečí univerzita na svoje náklady. Odchod autobusu bude 11. 9. 2020 o 16.00 hod. z parkoviska Študentského domova Petra Pázmaňa, Rybníková 13A, Trnava.

5. Kontakt na Účelové zariadenie STU Gabčíkovo

Adresa: Dunajská 1352/93, 930 05 Gabčíkovo

GPS súradnice: 47°53'08.5"N 17°33'50.8"E

ubytovanie.gabcikovo [at] stuba.sk Tel.: + 421 947 482 222

Recepcia ubytovne ÚZ Gabčíkovo bude v prevádzke od 7.9.2020 do 16.9.2020 v čase od 8 hod. do 20 hod.

 

6. Aktuálny zoznam bezpečných krajín je zverejnený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk alebo na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR www.mzv.sk

Aktuálny zoznam bezpečných krajín je nevyhnutné sledovať pred samotným príchodom študenta do krajiny SR. Zoznam bezpečných krajín k 1. 09. 2020 je uvedený v prílohe č. 1 tohto pokynu.

 

7. Ubytovanie študentov v ŠD v Trnave prichádzajúcich z bezpečných krajín alebo študentov po skončení domácej izolácie je možné len v pracovných dňoch a počas prevádzkových hodín.

 

8. Každý študent má povinnosť si dezinfikovať ruky pri vstupe do ŠD a nosiť rúško vo všetkých vnútorných spoločných priestoroch ŠD okrem vlastnej izby. Návštevy na izbách sú zakázané.

 

V Trnave dňa 3. 9. 2020                                                   

 

            

Príloha č. 1

ZOZNAM TZV. BEZPEČNÝCH KRAJÍN K 1. 9. 2020

- Austrália

- Cyprus

-  Česko

- Čína

- Dánsko

        -  Estónsko

- Fínsko

- Grécko 

- Island

-  Írsko

- Japonsko

- Južná Kórea

- Lichtenštajnsko

        - Litva

- Lotyšsko

- Maďarsko

-  Monako

-  Nemecko

-  Nový Zéland

-  Nórsko

- Poľsko

-  Rakúsko

-  Slovinsko

-  Spojené kráľovstvo

- Švajčiarsko

- Taliansko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

Č E S T N É    V Y H L Á S E N I E

 

 

Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................

 

Študentský domov ........................, izba č.: .............................................................................................

 

Dátum narodenia: ................................................Trvalý pobyt.................................................................

 

...............................................................................Tel. číslo......................................................................

 

 

(doplniť meno a priezvisko, číslo izby, dátum narodenia, trvalé bydlisko a telefónne číslo)

 

 

čestne vyhlasujem,

 

1. že sa u mňa neprejavujú a v posledných 14 dňoch neprejavili príznaky vírusového infekčného         ochorenia (napr. horúčka,  kašeľ,  sťažené dýchanie,  bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť,

náhla strata chuti a/alebo čuchu a pod.),

2. že nemám vedomosť, že by som v posledných 14 dňoch prišiel (a) do kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie COVID,

3. že som sa za posledných 14 dní nezdržiaval(a) a nenavštívil(a) krajinu, ktorá je v zmysle aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR označená ako riziková,

4. že v posledných 14 dňoch som sa nezúčastnil (a) hromadných podujatí s počtom viac ako 100 ľudí alebo podujatí s medzinárodnou účasťou,

5. že nemám povinnosť a ani som ju za posledných 14 dní nemal(a), zotrvať v domácej izolácii (karanténe),

6. a potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s povinnosťou

 

  1. používať vlastné rúško na prekrytie horných dýchacích ciest v záujme zabezpečenia ochrany a bezpečnosti seba a ostatných osôb a následnú povinnosť nosiť rúško na prekrytie horných dýchacích  ciest  po celý čas mojej  prítomnosti v ubytovacom  zariadení  okrem  pridelenej izby

s cieľom znížiť šírenie virulentných častíc do okolia,

 

  b) v plnom rozsahu rešpektovať a znášať dočasné obmedzenia určené ubytovacím zariadením, riadiť sa pokynmi zamestnancov ubytovacieho zariadenia, prípadne rozhodnutiami a usmerneniami ÚVZ SR, či iných verejných autorít v záujme ochrany verejného zdravia.

 

          Beriem na vedomie, že voči mne môžu byť vyvodené dôsledky v zmysle platných právnych      predpisov v prípade, že by toto vyhlásenie nebolo pravdivé.

 

 

 

V Trnave dňa ...................................

                                                                   

                                                                                                   ..........................................................................