Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Cenu rektora dostávajú šiesti študenti. Trnavskej univerzite robia dobré meno

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. René Bílik, CSc. udelil v aktuálnom roku 2020 našim šikovným študentom ocenenie “Cena rektora Trnavskej univerzity v Trnave”. Cena sa udeľuje tým poslucháčom vysokoškolského štúdia, ktorí sú na bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe v dennej forme štúdia. Tu sú ich profily:

Danyil Andriovych Tsybulko

študent 2. ročníka v akademickom roku 2019/2020, bakalársky študijný program politológia

Študent sa od prvého ročníka štúdia, okrem výborného prospechu, prezentuje systematickou účasťou na propagácii Trnavskej univerzity doma aj v zahraničí. Aktívne sa zúčastňuje najmä každoročných zahraničných pracovných ciest na Ukrajinu, kde prostredníctvom prezentácií a vlastných skúseností sprostredkováva potenciálnym študentom končiacich ročníkov stredných škôl možnosti štúdia v rámci jednotlivých fakúlt a študijných odborov na Trnavskej  univerzite.

Cenu rektora získal Danyil Tsybulko za podporu rozvoja fakulty a univerzity, šírenie dobrého mena fakulty a univerzity.

Dmytro Tomakh

študent 3. ročníka v akademickom roku 2019/2020, bakalársky študijný program politológia

Študent sa od začiatku štúdia aktívne zapájal do prípravy propagačných materiálov pre zahraničných študentov a okrem výborného prospechu sa kontinuálne počas štúdia bakalárskeho stupňa zúčastňoval na zlepšovaní propagácie Trnavskej univerzity aj cez internetový priestor.

Svojimi aktivitami a v spolupráci s vedením Filozofickej fakulty a rektorátu TU pomáhal pri vytváraní možností propagácie univerzity najmä na Ukrajine.

Cenu rektora získal Dmytro Tomakh za podporu rozvoja fakulty a univerzity, šírenie dobrého mena fakulty a univerzity.

Bc. Patrik Miskovics

študent 1. ročníka v akademickom roku 2019/2020, magisterský študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry

Počas štúdia sa zapájal do všetkých odborných aktivít katedry slovenského jazyk a literatúry, osobitne do takých, kde bola dôležitá prezentácia odborného náhľadu a názoru.

Bc. Miskovics zaujal odbornú verejnosť svojimi predpokladmi na vedeckú prácu a invenčnosťou. V roku 2019 získal s prácu Apropriácia ako literárny postup prvenstvo na katedrovej prehliadke študentskej vedeckej odbornej činnosti a tento rok sa stal víťazom študentského Fejtónu 2020.

Cenu rektora získal Patrik Miskovics za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej a výskumnej činnosti, prácu vo vedeckých krúžkoch a umiestnenie v ŠVOČ.

Bc. Alžbeta Michelová

študentka 3. ročníka v akademickom roku 2019/2020, bakalársky študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výtvarného umenia

Študentka je známa ako organizátorka rôznych podujatí pre študentov. Minulý rok s Janou Slovákovou stála pri obnovení tzv. katedrovíc, najstarších neformálnych podujatí študentov a pedagógov na Pedagogickej fakulte. Fakultu reprezentuje na rôznych kultúrnych podujatiach, pred rokom získala ocenenie na katedrovej prehliadke študentskej vedeckej odbornej činnosti, pravidelne sa zúčastňuje na súťaži Fejtón a minulý rok v rámci nej získala 2. miesto v kategórii kreslený vtip. Činorodá študentka zároveň pracuje ako dobrovoľníčka v ZUŠ v Piešťanoch a aktivizuje sa aj v piešťanskom útulku zvierat.

Cenu rektora získala Alžbeta Michelová získala za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej a výskumnej činnosti, prácu vo vedeckých krúžkoch a umiestnenie v ŠVOČ.

Bc. Denisa Mikušová

študentka 3. ročníka v akademickom roku 2019/2020, bakalársky študijný program právo

Patrí medzi aktívnych a mimoriadne usilovných študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.  Medzi predmety vyučované na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sú úzko prepojené s právnickou praxou, je aj predmet Klinika práv pacientov. V rámci tohto predmetu sa študentka Bc. Denisa Mikušová zapojila do projektu „Študenti pacientom“. Tento projekt zastrešuje Združenie pacientov s hematologickými malignitami. Cieľom projektu je poskytnúť pomoc pacientom v oblasti najmä práva sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti a na druhej strane poskytnúť študentom prehľad o problémoch, s ktorými sa pacienti stretávajú v praxi.

Študentka pracovala pod vedením JUDr. Kataríny Fedorovej, supervízorky projektu, ktorá jej zadávala konkrétne úlohy. Svedomitým vypracovaním úloh a spracovaním právnych  analýz študentka pomohla  viacerým pacientom a ich rodinným príslušníkom pri riešení ich problémov spojených s nepriaznivým zdravotným stavom. Aktuálne študentka pôsobí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Ďalšou oblasťou, v ktorej študentka Bc. Denisa Mikušová preukázala schopnosť svoje nadobudnuté vedomosti pretaviť do praxe, a zároveň získať nové zručnosti je dlhodobá stáž na Okresnom súde Trnava, kde pod supervízorom – vyšším súdnym úradníkom plnila rôzne úlohy od spracovania právnych analýz, prípravy súdneho spisu na rozhodnutie až po koncepty súdnych rozhodnutí. Študentke je vlastná úprimná snaha pracovať na zadaných úlohách zodpovedne a so svojou prácou sa uspokojí až po zistení všetkých súvislostí, čo je dôležitou vlastnosťou každého úspešného právnika.

Študentka taktiež vypracovala výbornú bakalársku prácu na tému „Bezpečnosť Slovenskej republiky“, ktorú vedúci katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva nominoval na Cenu dekanky za vynikajúcu bakalársku prácu a ktorá jej bola následne udelená.

Najnovšou aktivitou, ktorou sa študentka Bc. Denisa Mikušová snaží prispieť k rozvoju odborného časopisu Corpus Delicti študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a zveľaďovať svoj písomný prejav je pozícia redaktorky tohto časopisu. Jej originálny písomný prejav a jazykový štýl ocenili aj supervízori počas absolvovania praktického predmetu - Kliniky právnickej žurnalistiky, ktorú vedie advokát JUDr. Jakub Löwy, PhD. a Mgr. Monika Martišková, PhD. Študentka sa taktiež aktívne zapája do fakultných a univerzitných podujatí.

Cenu rektora získala Denisa Mikušová za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej a výskumnej činnosti, prácu vo vedeckých krúžkoch a umiestnenie v ŠVOČ.

Bc. Peter Belák

študent 3. ročníka v akademickom roku 2019/2020, bakalársky študijný program právo

Študent Bc. Peter Belák patrí medzi usilovných a svedomitých študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Medzi predmety vyučované na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sú úzko prepojené s právnickou praxou, je aj predmet Klinika práv

pacientov. V rámci tohto predmetu sa študent Bc. Peter Belák zapojil do projektu „Študenti pacientom“. Tento projekt zastrešuje Združenie pacientov s hematologickými malignitami. Cieľom projektu je poskytnúť pomoc pacientom v oblasti najmä práva sociálneho zabezpečenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti a na druhej strane poskytnúť študentom prehľad o problémoch, s ktorými sa pacienti stretávajú v praxi. Študent pracoval pod vedením JUDr. Kataríny Fedorovej, supervízorky projektu, ktorá mu zadávala konkrétne úlohy. Svedomitým vypracovaním úloh a spracovaním právnych  analýz študent pomáhal  viacerým pacientom a ich rodinným príslušníkom pri riešení ich problémov spojených s nepriaznivým zdravotným stavom.

Študent vypracoval vynikajúcu bakalársku prácu na tému „Dôchodkové zabezpečenie v dejinách Československa“ pod vedením  prof. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LLM, MA, za ktorú bol ocenený Cenou dekanky fakulty.

Študentov originálny jazykový prejav a výnimočná schopnosť analytického myslenia boli pretavené do odborného príspevku „Solidarita a zásluhovosť v dejinách dôchodkového zabezpečenia v Československu“ s ktorým sa prihlásil do Vedeckej študentskej konferencie 2020. Študent sa v rámci Právno-historickej sekcie konferencie umiestnil na 1. mieste. Odbornou komisiou bol jeho príspevok vyhodnotený ako najlepší príspevok konferencie s možnosťou publikácie v Ročenke Právnickej fakulty TU v Trnave. Profesor Gábriš opísal jeho autorské zručnosti: „Autor kombinuje

právnohistorické fakty o vývoji úpravy dôchodkového zabezpečenia s literárnymi obrazmi, štatistickými údajmi a vlastným jazykovým štýlom. Výsledkom tak je neštandardné spracovanie právnohistorickej témy, od ktorej by asi málokto čakal pútavé rozprávanie. Práve tým sa však prejavuje autorov osobitý a originálny štýl, ktorý bol čiastočne prítomný už aj v jeho bakalárskej práci, naplno sa však rozvinul v uvedenom odbornom príspevku.“

Cenu rektora získal Peter Belák za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej a výskumnej činnosti, prácu vo vedeckých krúžkoch a umiestnenie v ŠVOČ.

Oceneným študentom srdečne blahoželáme!

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!