Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Budovy Trnavskej univerzity v Trnave včera, dnes a zajtra...

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

BUDOVY TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE VČERA, DNES A ZAJTRA... 

Rok 2018 je Rokom európskeho kultúrneho dedičstva. Ústav dejín a Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovali pri tejto príležitosti Kolokvium BUDOVY TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE VČERA, DNES A ZAJTRA..., ktoré sa uskutočnilo 16. októbra 2018 v priestoroch univerzitnej knižnice, bolo  jedným z výstupov grantového projektu s názvom Sapientia aedificavit sibi Domum. Sídelné zázemie historickej Trnavskej univerzity (1635 – 1777). Hlavnou riešiteľkou projektu je PhDr. Henrieta Žažová, PhD., z Ústavu dejín TU, spoluriešiteľmi Ing. arch. Ivan Gojdič z Katedry dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty TU a Mgr. et Mgr. art. Barbara Hodásová, PhD., (rod. Balážová) z Katedry pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty TU. 

Prvý blok prednášok otvorila Mgr. Darina Fridrichová (Štátny archív v Trnave), ktorá sa venuje stredovekým a ranonovovekým urbánnym dejinám a mestskej správe so zameraním najmä na mesto Trnavu. V príspevku predstavila pramenné východiská pre výskum historickej topografie Trnavy v 16. storočí so zreteľom na tretiu mestskú štvrť, v ktorej sa nachádzali aj univerzitné budovy. K procesu formovania univerzitného areálu v rokoch 1615 – 1770 sa vyjadrila PhDr. Henrieta Žažová, PhD., (Ústav dejín TU). Ing. arch. Ivan Gojdič (Katedry dejín a teórie umenia FF TU) priblížil prestavbu objektu Seminára červených klerikov na školský komplex.

Druhý blok otvoril doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (Katedra klasickej archeológie FF TU) referátom o výsledkoch archeologického výskumu zaniknutého mestského lazaretu a jeho rozobratého komplexu budov v Trnave. Tu praxovali aj študenti medicíny historickej Lekárskej fakulty TU počas jej krátkej existencie v rokoch 1770 – 1777. Ing. Ľubomír Krišica (Technický úsek TU) poskytol prehľad o budovách súčasnej Trnavskej univerzity v Trnave a Ing. arch. Eva Šabíková (Krajský pamiatkový úrad v Trnave) podrobne opísala proces výstavby budovy Právnickej fakulty TU na Kollárovej ulici. Ide o významnú funkcionalistickú pamiatku, ktorej obnova prebehla v rokoch 2004 – 2008 práve pod dohľadom prednášateľky. Ing. arch. E. Šabíková sa už od absolvovania vysokoškolského štúdia venuje metodike obnovy a ochrany pamiatok, od roku 2000 ako samostatná odborná radkyňa usmerňovaniu činnosti pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového fondu Trnavského kraja. Na záver vystúpil Peter Wagner, rodák z Trnavy a turistický sprievodca. V septembri počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva na podujatí Potulky Malých Rímom organizovaných Mestom Trnava sprevádzal záujemcov o tému Kúzlo pohyblivých obrázkov, v rámci ktorého predstavil kiná v Trnave. Jedným z nich bol aj biograf Rádio, neskôr kino Sloboda. Jeho budova je dnes vo vlastníctve Trnavskej univerzity a jej príbeh prítomným pripomenul P. Wagner. 

Za každým príspevkom boli analyzované témy prediskutované aj so záujemcami o podrobnejšie údaje z auditória. Výsledkom ďalšieho spracovania príspevkov bude ich publikovanie, ktoré je plánované v roku 2020.

  

Henrieta Žažová

Ústav dejín Trnavskej univerzity

 

 Spoločná fotka prednášajúcich o budovách TUpohľad do publikaS posledným príspevkom o Kine Sloboda vystúpil Peter Wagner