Skočiť na hlavný obsah

Akreditačná agentúra pre vysoké školstvo vyzdvihla counselling ako zaujímavý program podľa európskych pravidiel

counselling mária šmidová

"Vysoké školy v tomto roku začnú ponúkať nové študijné programy akreditované už podľa nových európskych pravidiel. Slovenská akreditačná agentúra akreditovala na žiadosť šestnástich vysokých škôl 74 nových študijných programov v 40-tich odboroch vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. Maturanti sa na mnohé z nich už môžu prihlasovať," informuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo na svojej webstránke.

SAAVŠ: Counselling je zaujímavý študijný program už podľa európskych pravidiel

Akreditačná agentúra si všíma aj náš nový študijný program counsellingktorý sa bude od nového akademického roka 2022/2023 vyučovať na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (so sídlom v Bratislave):

"Jedným z príkladov zaujímavých študijných programov je študijný program counseling Trnavskej univerzity zameraný na starostlivosť a sprevádzanie ľudí v núdzi, zdravotne ťažko postihnutých či znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľstva ako sú starí ľudia alebo deti. Táto ponuka má hlboký sociálny a spoločenský rozmer. Absolventi budú mať možnosť uplatniť sa v oblasti sociálnej starostlivosti a v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb," uvádza SAAVŠ.

Čo je to counselling?

Counseling ako nedirektívna metóda sociálnej pomoci je vo svete už známa desaťročia. Overili si ju v USA, ale aj vo Veľkej Británii, Taliansku či Rakúsku. Nie je to však „len“ sociálne poradenstvo. Absolvent takéhoto odboru získa vedomosti, zručnosti a kompetencie napríklad spoznať patologické správanie v komunite alebo rodine. V súčasnosti by counsellor mohol pracovať ako odborný pracovník v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a v sociálnych službách, pracovník služieb ústavnej starostlivosti o deti alebo v oblasti náhradnej starostlivosti. Profesia counsellora predstavuje účinnú pomoc ľuďom v rôznych záťažových situáciách.

Čo sa naučím na counsellingu?

Aktívne počúvať, riešiť problémy v sociálnej službe, chrániť zraniteľných, správne komunikovať či presne posudzovať situáciu sociálne odkázaných. To všetko sa naučí absolvent nového študijného programu counselling, ktorý od nového akademického roka otvára Trnavská univerzita.