Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ako podať žiadosť o ubytovanie v akademickom roku 2020/2021 (vyššie ročníky)

     Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2020/2021 študovať v 2. a 3. ročníku  Bc. štúdia, v 2. ročníku Mgr. štúdia a v 2. a 3. ročníku PhD. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné zaslať poštou na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr do 31. mája 2020.

V žiadosti sa neuvádza preferované ubytovacie zariadenie. Výber ubytovacieho zariadenia budú študenti robiť sami v MAIS-e v stanovených termínoch (22. 6. 2020 až 24. 6. 2020) podľa počtu získaných bodov po akceptácii žiadosti.  Venujte zvýšenú pozornosť oznamom na univerzitnej a fakultných stránkach a taktiež e-mailom v elektronickej pošte pre študentov ZIMBRA 2, pretože všetky informácie a termíny budú uverejňované výhradne ich prostredníctvom.

    Odporúčame študentom končiacich ročníkov, aby si zvážili podanie žiadosti, nakoľko ubytovanie sa prideľuje na celý akademický rok, aby v letnom semestri nedochádzalo k nedorozumeniam s ubytovateľmi pri snahe študenta o predčasné ukončenie ubytovania a aby počítali s prípadnými finančnými vyrovnaniami.

Pokyny pre podávanie žiadostí o ubytovanie študentov prvých ročníkov budú zverejnené v priebehu júna 2020.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie (budú sa priebežne aktualizovať)

 

Študentský domov Trnavskej univerzity
Študentský domov Trnavskej univerzity
Študentský domov Trnavskej univerzity
Študentský domov Trnavskej univerzity
Študentský domov Trnavskej univerzity
Študentský domov Trnavskej univerzity
Študentský domov Trnavskej univerzity
Študentský domov Trnavskej univerzity
Študentský domov Trnavskej univerzity