Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

13. riadne online zasadnutie Akademického senátu TU v Trnave

13. riadne online zasadnutie AS TU v Trnave

Online rokovanie prebehne v aplikácii MS Teams. Pre účasť na zasadnutí AS TU v Trnave je potrebné:

1) mať nainštalovanú aplikáciu MS Teams v počítači
https://tinyurl.com/aplikacia-ms-teams
2) prihlásiť sa prostredníctvom Vášho osobného TUID v podobeTUID@truni.sk a použiť identické heslo ako do Maisu/Zimbry
3) mať funkčný mikrofón a webkameru
4) 10 minút pred konaním online zasadnutia kliknúť na tento odkaz:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeb942c2beba040af95ee7b7c6...