Skočiť na hlavný obsah
PR
28.09.2022

Erik Hrnčiarik pokračuje v druhom funkčnom období. Stal sa kandidátom na funkciu dekana filozofickej fakulty

Erik Hrnčiarik (foto TRUNI/Barbora Likavská)

Na 3. riadnom zasadnutí Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity dňa 28. septembra 2022, v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 10 ods. 2 štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa senát fakulty jednomyseľne uzniesol o návrhu na vymenovanie doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika do funkcie dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

Návrh na kandidáta podala docentka Lucia Nováková z katedry klasickej archeológie. Návrh podporili napríklad prof. Vladimír Rábik z katedry histórie, docentka Ingrid Halászová z katedry teórie a dejín umenia, docentka Mária Dědová z katedry psychológie, Michal Zvarík z katedry filozofie a množstvo ďalších osobností vyučujúcich na filozofickej fakulte.

Doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik vyučuje na Trnavskej univerzite od roku 2006. Venuje sa etruskému a rímskemu umeniu a architektúre. Je uznávaným odborníkom na kostenú industriu a rímske importy na Slovensku. Okrem bohatej pedagogickej činnosti aktuálne vedie aj archeologický výskum katedry klasickej archeológie. Je interným členom vedeckej rady Trnavskej univerzity.

Aktuálne je zapojený do grantu VEGA 1/0608/21 Kultúrny vývoj a ráz osídlenia od neolitu po vrcholný stredovek na príklade lokality Bratislava - Zlaté piesky. Venuje sa popularizácii archeológie a archeologickým nálezom (nielen) v Trnave a okolí, napríklad pre Mestskú televíziu Trnava pripravuje Minútku z histórie Trnavy.