Skočiť na hlavný obsah
PhDr. Adriana Krupová riaditeľka oddelenia analýz a stratégií v oblasti kvality TU
24.06.2020

Zlepšenie Trnavskej univerzity v Trnave v medzinárodnom hodnotení univerzít U-Multirank 2020

Zverejnené oficiálne výsledky aktuálnej, v poradí už 7. edície medzinárodného hodnotenia U-Multirank 2020 zo dňa 9. júna 2020 ukázali, že Trnavská univerzita v Trnave je lídrom rebríčka zapojených slovenských univerzít podľa rankingom prednastavených indikátorov a oproti piatemu miestu v minuloročnej edícií sa v rámci celkového vyhodnotenia indikátorov posunula vyššie o dve priečky na tretie miesto. Multidimenzionálna ratingová platforma v tomto vydaní vyhodnotila výsledky 1 759 vysokoškolských inštitúcií z 92 krajín sveta a to v piatich oblastiach, ktorými sú štúdium, výskum, prenos vedomostí, medzinárodná orientácia a regionálna angažovanosť.  

Profil Trnavskej univerzity na platforme U-Multirank

Ako Trnavská univerzita uspela podľa U-Multirank 2020

V 7. edícií rankingu sa Trnavská univerzita zapojila do hodnotenia ako inštitucionálny celok a zároveň do hodnotenia v rámci štyroch odborov: politológia, sociológia, história a pedagogické vedy. V rámci inštitucionálneho hodnotenia sú podľa výsledkov U-Multirank edície 2020 stabilne najlepšie hodnotenými stránkami Trnavskej univerzity podiel interdisciplinárnych publikácií, podiel spoločných publikácií so zahraničnými partnermi,  podiel publikácií s regionálnymi partnermi, ako aj podiel spoločných publikácií s rezortnými partnermi zo súkromného sektora, v ktorých univerzita získala hodnotenie v rámci skupiny „A“. Zlepšenie oproti minulému roku nastalo v oblasti internacionalizácie v podiele zamestnancov zo zahraničia, čím univerzita dosiahla hodnotenie „B“. Aj v oblasti vzdelávania priniesol podiel Mgr. a Bc. štúdií úspešne absolvovaných v rámci štandardnej dĺžky univerzite dobré hodnotenie „B“, pričom až 91% študentov v Mgr. stupni končí štúdium načas. Skóre „B“ dlhodobo univerzita dosahuje rozsahom publikovania odbornej literatúry. Oproti minulému roku univerzita dosiahla lepší výsledok v úspešnosti ukončenia Mgr. stupňa, z hľadiska výskumu v citačnom ukazovateli a v rámci regionálnej angažovanosti v počte uskutočnených regionálnych študentských stáží.

Vynikajúci výsledok dosiahla TU v rámci rankingu odboru pedagogické vedy, pričom zo zapojených slovenských (1) a českých univerzít (3) získala TU najlepšie umiestnenie podľa všetkých indikátorov.

TU zároveň až v troch zapojených odboroch – pedagogické vedy, história a politológia dosiahla „A“ skóre v ukazovateli „podiel akademických zamestnancov s PhD.“, čo ukazuje na vysokú kvalitu v oblasti vzdelávania. Vynikajúci výsledok dosiahla TU v rámci rankingu odboru pedagogické vedy, pričom zo zapojených slovenských (1) a českých univerzít (3) získala TU najlepšie umiestnenie podľa všetkých indikátorov.

Zo slovenských univerzít sa do rankingu zapája pravidelne ďalších osem univerzít: Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovská univerzita v Prešove, Katolícka univerzita v Ružomberku a Technická univerzita v Košiciach.

Trnavská univerzita: Tretia najlepšia a najkvalitnejšia univerzita na Slovensku podľa U-Multirank 2020

Hodnotenie U-Multirank doteraz pokrývalo študijné odbory: biológia, obchodné štúdiá, chemické inžinierstvo, chémia, stavebné inžinierstvo, informačné vedy a inžinierstvo, zubárstvo, ekonómia, vzdelávanie, elektronické inžinierstvo, história, priemyselné inžinierstvo/výroba, matematika, mechanické inžinierstvo, medicína, ošetrovateľstvo, farmácia/farmakológia, politické vedy, psychológia, sociálna práca, sociológia, fyzika, environmentálne inžinierstvo a materiálové inžinierstvo. V rámci U-Multirank edície 2020 boli pridané štyri nové študijné odbory: lingvistika, medzinárodné právo, sociálna geografia a vedy o zemi/geológia. Spolu hodnotenie pokrývalo 28 študijných odborov, ku ktorým každý rok pribúdajú i ďalšie. Aktualizované v rámci edície 2020 boli aj údaje o študijných odboroch: obchodné štúdiá, ekonómia, politické vedy, sociológia, vzdelávanie a história.  

trnavská univerzita v trnaveZaujímavosťou aktuálneho vydania U-Multirank 2020 reflektujúceho aj na situáciu s globálnym rozšírením COVID-19 boli zistenia vyplývajúce z priebežne získavaných dát od roku 2018 o študijných odboroch, resp. programoch ako napr. možnosť študovať celý program online, podiel digitálnych formátov v študijných programoch, či hodnotenie študentov v zmysle rozličných aspektov digitálnej výučby a učenia sa. Tieto zistenia sa týkali dvoch aspektov – „pripravenosť“ – tu sa preukázalo, že hoci až 60 percent zapojených univerzít vykazovalo stratégiu online vzdelávania pred pandémiou COVID-19 v rámci strategických plánov, iba 1/3 z nich však preukázala zabezpečenie predmetov v určitej forme plne online, a v druhej rovine  - „aké univerzity boli najlepšie pripravené“ sa preukázalo, že najmä univerzity, ktorých hlavými odbormi sú vzdelávanie, obchodné štúdie a ekonomika, ako aj väčšie inštitúcie a inštitúcie so širokým disciplinárnym záberom boli pravdepodobnejšie schopné zabezpečiť štúdium v programoch online.  V inžinierskych a vedeckých odboroch je percento programov, ktoré sú k dispozícii úplne online, menej ako 3%. Tiež dostupnosť interaktívnych učebných nástrojov a digitálnych skúšok je nízka, čo naznačuje, že online podpora vo veľkom meradle sa pre mnohé univerzity ukázala ako ťažká. Ako sa teda ukázalo, kľúčovou strategickou odpoveďou univerzít na pandémiu je schopnosť nahradiť poskytovanie tradičných prezenčných študijných programov ich poskytovaním online ako aj online podpora. Len málo inštitúcií malo totiž zavedenú stratégiu riadenia rizík, ktorá by im umožnila reagovať na pandémiu.

Autorka: PhDr. Adriana Krupová
riaditeľka oddelenia analýz a stratégií v oblasti kvality TU

Foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!