Skočiť na hlavný obsah
PhDr. Adriana Krupová, PhD., Mgr. Júlia Gajdošová
06.10.2021

V medzinárodnom rebríčku U-Multirank 2021 sme zo slovenských univerzít prví

trnava university (foto Barbora Likavská)

Trnavská univerzita v Trnave získala medzi zapojenými slovenskými univerzitami v medzinárodnom rebríčku U-Multirank 2021 prvenstvo. V novo-vytvorenom U-Multirank „Indexe spolupráce vyššieho vzdelávania“ získala univerzita štyri hodnotenia A z piatich.

Podľa výsledkov aktuálneho ôsmeho vydania U-Multirank, ktorý je celosvetovou viacrozmernou rankingovou platformou vytvorenou Európskou komisiou, oficiálne zverejnených dňa 21. septembra 2021, sa Trnavská univerzita v Trnave umiestnila spomedzi siedmich zapojených slovenských univerzít na prvom mieste. V rebríčku zapojených dvadsiatich slovenských a českých univerzít obsadila ako najvyššie umiestnená slovenská univerzita piate miesto.

U-Multirank sa zameriava na päť dimenzií: štúdium, výskum, prenos poznatkov, medzinárodná orientácia a regionálna angažovanosť. V edícií 2021 boli vyhodnotené výsledky 1 948 vysokoškolských inštitúcií z 97 krajín sveta. Platforma kombinuje inštitucionálne rebríčky (porovnáva celé inštitúcie) a rebríčky odborov založené na jednotlivých disciplínach, čím umožňuje vytvárať užívateľovi personalizovaný pohľad, identifikovať a porovnávať univerzity s podobným profilom, či pslaním. V každej z oblastí sa sleduje súbor ukazovateľov, ktoré sú ohodnotené škálou od A (veľmi dobre) až po E (slabo). 

Zo Slovenska sa do edície U-Multirank 2021 okrem Trnavskej univerzity v Trnave zapojilo ďalších 6 univerzít: Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave a prvý krát Žilinská univerzita v Žiline. Z českých univerzít sa ich v tomto vydaní zapojilo 13.

image
 
Obr. 1. Snímka obrazovky: U-Multirank 2021 (filter: Slovenská republika, výber: 35 indikátorov)

 image 0
Obr. 2. Snímka obrazovky: U-Multirank 2021 (filter: Slovenská a Česká republika, výber: 35 indikátorov)

K celkovému úspechu inštitucionálneho umiestnenia prispievajú dlhodobo pozitívne hodnotené ukazovatele Trnavskej univerzity v Trnave a dosiahnutie A „známky“ za interdisciplinárne publikácie, odborné publikácie, spoločné publikácie s partnermi,  medzinárodné spoločné publikácie, regionálne spoločné publikácie, absolventov Mgr. pracujúcich v regióne, ako aj „B“ hodnotenie, ktoré dosiahla TU v týchto ukazovateľoch: podiel úspešných absolventov magisterského štúdia, absolvovanie štúdia načas (Bc.), absolvovanie štúdia načas (Mgr.), publikácie s otvoreným prístupom, ako aj v novom ukazovateli rodovej rovnováhy.

Ďalším dôvodom úspešnosti je nesporne aj zapájanie sa odborov z jednotlivých fakúlt TU. V rámci edície 2021 svoje podklady pre vyplnenie odborového dotazníka poskytli odbory: ošetrovateľstvo (FZaSP), psychológia (FF), sociálna práca (TF, FZaSP). V minulých edíciách sa zapojili aj ďalšie odbory: pedagogika (PdF), história (FF), politické vedy (FF) a sociológia (FF), pričom zapojenie odborov je podmienené v danom roku ponukou aktuálnej edície.  Jednotlivé zapojené odbory dosiahli zapojením sa v roku 2021 tieto pozitívne výsledky: 

FZSP – Odbor: Sociálna práca: A hodnotenie: Pomer študentov a učiteľov, Akademickí zamestnanci s PhD., Produktivita doktorandov,  Medzinárodná orientácia Mgr. programov, Príjem z regionálnych zdrojov; B hodnotenie: Ukončenie štúdia načas (Bc.), Ukončenie štúdia načas (Mgr.), Externé výskumné príjmy, Rodová rovnováha.
FZSP – Odbor: Ošetrovateľstvo: A hodnotenie:  Ukončenie štúdia načas (Bc.), Akademickí zamestnanci s PhD; B hodnotenie: Kontakt s pracovným prostredím (Bc.), Kontakt s pracovným prostredím (Mgr.).
TF – Odbor: Sociálna práca: A hodnotenie:  Ukončenie štúdia načas (Bc.), Akademickí zamestnanci s PhD.; B hodnotenie: Ukončenie štúdia načas (Mgr.).
FF – Odbor: Psychológia:
A hodnotenie: Akademickí zamestnanci s PhD.; B hodnotenie: Ukončenie štúdia načas (Bc.), Ukončenie štúdia načas (Mgr.), Kontakt s pracovným prostredím (Mgr.).

V novovytvorenom U-Multirank „Indexe spolupráce vo vysokoškolskom vzdelávaní“ získala univerzita štyri hodnotenia A z piatich.

V rámci Európy porovnáva U-Multirank edícia 2021 až 1101 univerzít. Trnavská univerzita v Trnave ako inštitúcia pri vyhodnotení všetkých indikátorov dosiahla v tomto rebríčku 329. miesto, čím sa umiestnila v jeho prvej tretine. Najvyššie inštitucionálne umiestnenie dosiahli v Európe univerzity: ETH Zurich (Švajčiarsko), École Centrale de Nantes (Francúzsko), Aalto University (Fínsko).  

trnava (foto Barbora Likavská)

U-Multirank v každej edícii vytvára aj súbor špecificky zameraných rebríčkov berúc do úvahy jednotlivé dimenzie, resp. vybrané ukazovatele. Zaujímavosťou tohto vydania je, že napriek COVID-19 situácii sa pozornosť sústredila na tie inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa najviac angažujú v spolupráci s inými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, podnikmi a spoločnosťou a analyzoval sa vplyv takejto spolupráce na celkový výkon univerzít.  Na tento účel U-Multirank vytvoril tzv. nový „Index spolupráce vysokoškolského vzdelávania“, ktorý zohľadňuje sedem aspektov spolupráce: strategické (výskumné) partnerstvá, medzinárodné spoločné programy, stáže resp. študentské mobility, spoločné medzinárodné publikácie, spoločné publikácie s priemyselnými partnermi, regionálne spoločné publikácie a spoločné patenty s priemyslom. Trnavská univerzita v Trnave v tomto indexe významne uspela, keď z piatich indikátorov z tejto skupiny dosiahla až 4 hodnotenia „A“ a spolu s Komenského univerzitou v Bratislave sa ako jediné dve univerzity zo Slovenska dostali medzi najlepšie spolupracujúce inštitúcie zobrazené k tomuto účelu na novo-vytvorenej interaktívnej mape.

image 1
 
 Obr. 3.: U-Multirank 2021 Interaktívna mapa ilustrujúca rebríček univerzít s top výkonom z hľadiska ich spolupráce s inými inštitúciami, podnikmi a spoločnosťou, v ktorom sa umiestnila aj Trnavská univerzita v Trnave

Analýza nového indexu spolupráce ukázala zároveň dva hlavné trendy: 

1) Spolupráca: inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré spolupracujú s inými inštitúciami, podnikmi a priemyselnými odvetviami, vládami, regionálnymi orgánmi alebo cezhranične, majú spravidla lepšie výsledky ako tie, ktoré sa na spoluprácu menej zameriavajú. Špičkové inštitúcie nového indexu spolupráce U-Multirank sú úspešnejšie v absolvovaní v čase svojich absolventov, zakladanie absolventských spoločností je u týchto univerzít oveľa bežnejšie. Ich publikačný výkon je navyše takmer dvojnásobný v porovnaní so všetkými univerzitami; 

2) Európske univerzity intenzívnejšie spolupracujú v porovnaní s inými regiónmi sveta, najmä v oblastiach vzdelávania, výskumu, prenosu poznatkov a internacionalizácie. V rebríčku top 100 univerzít zoradených podľa indexu spolupráce až 4x častejšie majú EU univerzity medzinárodne spoločné programy, a sú tiež oproti mimo-európskym univerzitám úspešnejšie v študentských mobilitách. Porovnaním údajov o takmer 2 000 univerzitách za šesťročné obdobie U-Multirank ukazuje, že napriek globálnym účinkom COVID-19 je vonkajšia spolupráca stále hlavnou súčasťou vysokoškolského vzdelávania. Nový „index spolupráce vysokoškolského vzdelávania“ U-Multirank ukázal, že existuje široká škála profilov spolupráce univerzít. Neexistuje žiadna univerzita, ktorá by bola medzi stovkou najlepších vo všetkých siedmich ukazovateľoch uvedených v indexe spolupráce. Profily spolupráce sa týkajú skôr konkrétnych strategických profilov inštitúcií.

„Najnovšie výsledky spoločnosti U-Multirank ukazujú, že spolupráca vo vysokoškolskom vzdelávaní skutočne funguje. Bez ohľadu na to, či inštitúcie spolupracujú s partnerskými vysokými školami a/alebo s inými spoločenskými aktérmi, ako sú podniky a priemysel, sociálne a kultúrne inštitúcie, ako aj vládne orgány, vo všetkých prípadoch sa zdá, že to má pozitívny vplyv na výkon, “uviedli profesori Dr. Frans van Vught a Dr. Frank Ziegele, vedúci spoločných projektov U-Multirank.

Obr. 4.: Celkový profil výkonnosti U-Multirank 2021 Trnavskej univerzity v Trnave - tzv. „lúčový graf“ znázorňujúci dosiahnuté hodnotenie v ukazovateľoch podľa jednotlivých oblastí. 

  

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.