Skočiť na hlavný obsah
PR
07.04.2022

Učiteľské poslanie: Snaha sprostredkovať spletitý svet právnych noriem

Mimoriadna profesorka Miriam Laclavíková pôsobí ako pedagogička na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave viac ako 21 rokov. Vedie tam semináre a prednášky z predmetov dejiny práva na území Slovenska, pramene práva na území Slovenska v historickom priereze, metodológia vedeckej (záverečnej) práce, metodologické praktikum z dejín štátu a práva, metodológia historickoprávneho výskumu.

Funkčné miesto docentky na katedre dejín práva PF TU zastáva od roku 2011 a funkčné miesto mimoriadnej profesorky pre odbor teória a dejiny štátu a práva od roku 2022. Koncom roka 2021 bolo ukončené jej inauguračné konanie v odbore teória a dejiny štátu a práva (spis je aktuálne na ministerstve školstva). Pôsobí aj ako členka akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave a pôsobila a pôsobí ako predsedníčka akademického senátu právnickej fakulty.

V utorok 29. marca 2022 si prevzala z rúk rektora TRUNI Cenu Martina Palkoviča.

Miriam Laclavíková

Čo považujete za svoj najvýznamnejší kariérny úspech?

Svoje povolanie nevnímam ako napĺňanie kariérnych cieľov. Je pre mňa skôr poslaním. Snahou sprostredkovať a ukázať úžasný a spletitý svet právnych noriem v ich historickom pôsobení. Snahou viesť dialóg a vzájomne sa so študentami obohacovať. Snahou vnímať a rešpektovať každého ako tvorivú ľudskú bytosť a spolu vzájomne rásť v rámci univerzitnej komunity.

Mojím najväčším (kariérnym) úspechom je každý študent, ktorému som niečo zo seba odovzdala.

V čom je pre vás príťažlivé povolanie vysokoškolského pedagóga?

Otázku, prečo som odišla z právnej praxe na univerzitu, mi viackrát položili aj moji študenti. A paradoxne oni sami sú tou odpoveďou. Inšpirácia v podobe nových pohľadov a nového života, možnosť kreatívne realizovať svoje poslanie, otvorenosť fakultného prostredia, hľadanie odpovedí na zložité otázky, hlboký etický základ noriem a jeho objavovanie ... Toto všetko a ešte omnoho viac mi dali a dávajú moji bývalí a súčasní študenti. Ich snaha vnímať svet „novými očami“ a chuť objavovať nepoznané je pre mňa inšpiráciou, realizáciou môjho pôsobenia a životnou cestou.

Mojím najväčším kariérnym úspechom je každý študent, ktorému som niečo zo seba odovzdala.

A aký by mal byť učiteľ podľa vás dnes?

Nemám v obľube zovšeobecnenia, preto odpoveď nepoznám. Moja cesta vysokoškolského pedagóga vedie cez rast mojich študentov. Preto mám len vlastnú odpoveď, ktorou je mať so študentom/študentmi spoločný kozmos, vnímať proces vzdelávania ako spoločnú cestu. Cestu, po ktorej kráčame spolu a cez radosti a strasti aj spolu rastieme.

Cena Martina Palkoviča 2022 Miriam Laclavíková, Zuzana Nevolná, Peter Varga, Ingrid Lanczová

Čo je však osobitne dôležité, doc. Laclavíková je výborný a obľúbený pedagóg, vyberáme z laudatia prodekanky právnickej fakulty Ingrid Lanczovej.

"Pri školení prác učí študentov natrvalo si osvojovať metodologické postupy a etické princípy, je otvorená plodnej, konštruktívnej diskusii, poskytuje komfortný priestor na sebarealizáciu v rámci jej vysoko odborných mantinelov – má rozsiahle vedomosti z právnych dejín, pozitívneho práva, teórie práva či právnej filozofie. Prináša inšpirácie, vďaka ktorým študenti odborne aj osobnostne rastú. Nerobí to však mechanicky, ale empatickým spôsobom založeným na príjemnej komunikácii a distingvovanom vystupovaní, pri ktorom sa snaživý študent cíti ako rovnocenný partner v diskusii, v ktorej sa s vyučujúcim navzájom inšpirujú a motivujú."

foto: TRUNI/Barbora Likavská