Skočiť na hlavný obsah
PR
30.03.2022

Poznáme nositeľov Ceny Martina Palkoviča 2022

cena martina palkoviča 2022

Cena Martina Palkoviča putuje najlepším pedagógom Trnavskej univerzity vždy pri príležitosti Dňa učiteľov. Tento rok bol výnimočný a pri príležitosti 30. výročia obnovenia Trnavskej univerzity (1992-2022) ju získali naše kolegyne-vedkyne. 

Cenu Martina Palkoviča si v utorok 29. marca 2022 prevzalo z rúk rektora Reného Bílika päť ocenených pedagogičiek zo všetkých fakúlt Trnavskej univerzity. Cenu udelil rektor ako znak uznania a ocenenia v pedagogickej oblasti. 

Ocenenie je pomenované po piatom rektorovi Universitas Tyrnaviensis Martinovi Palkovičovi (1650-1652, 1655-1657), rodákovi z neďalekej Chtelnice, ktorý pôsobil ako dekan filozofickej a teologickej fakulty. Martin Palkovič bol profesor filozofie, teológie, Svätého písma, ďalej pracoval ako kancelár a špirituál, riaditeľ knižnice, rektor seminára a riaditeľ kníhtlačiarne. 

foto: TRUNI/Barbora Likavská

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc.

Pred pôsobením v akademickom prostredí pani profesorka M. Dobrotková pracovala najskôr v rokoch 1988 až 1995 v Ústave zahraničných Slovákov Matice slovenskej ako vedúca dokumentačnej zbierky Krajanského múzea, v rokoch 1995 až 1996 na Odbore archívov a spisovej služby Ministerstva vnútra SR na pozícii ministerského radcu.  Od roku 1996 až do súčasnosti pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ako vysokoškolská profesorka a garantka študijného odboru história a slovenské dejiny.

V rámci pedagogickej činnosti je pani profesorka Marta Dobrotková gestorkou ťažiskových predmetov štúdia a aktívne sa podieľa na praktickej príprave poslucháčov štúdia histórie na Filozofickej fakulte TU a štúdia dejepisu v kombinácii na Pedagogickej fakulte TU v Trnave, a to okrem priamej výuky aj prostredníctvom organizovania odborných seminárov s možnosťou študentskej participácie.

Významný je jej podiel na vedení bakalárskych, diplomových, ale najmä dizertačných prác. Od roku 2003, kedy sa habilitovala, v pravom slova zmysle založila svoju vedeckú školu. Je tiež pravidelne vymenúvaná za členku komisií či oponentku dizertačných prác na viacerých univerzitných pracoviskách. Pre svoju srdečnú povahu, zmysel pre humor a ľudský prístup je pani profesorka M. Dobrotková obľúbená a rešpektovaná medzi študentami i svojimi kolegami.

(z laudatia dekana filozofickej fakulty doc. Erika Hrnčiarika)

Prof. Ing. Viera Stoffová, CSc.

Prof. Ing. Viera Stoffová, CSc.

Prof. Ing. Viera Stoffová, CSc. je vedúcou oddelenia informatiky na pedagogickej fakulte.

Vyštudovala technickú kybernetiku a v tomto odbore sa habilitovala, rovnako sa habilitovala aj v odbore teória vyučovania matematiky, v ktorom ju inaugurovali v roku 2003 na profesorku.

Po ukončení štúdií nastúpila ako asistentka na Katedru počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave, na ktorej počas štúdia pracovala ako vedecká pomocná sila. Viac rokov bola pedagogickou vedúcou študijných skupín a viedla vedecký krúžok so zameraním na biokybernetiku.

Počas viac ako 45 ročnej pedagogickej činnosti pôsobila na viacerých ďalších vysokých školách doma a v zahraničí. V decembri 1981 nastúpila na Katedru automatizovaných systémov riadenia a výpočtovej techniky Vysokej vojenskej technickej školy (VVTŠ) (teraz Vojenská akadémia Slovenského národného povstania) v Liptovskom Mikuláši.

V auguste 1987 nastúpila na Katedru matematiky samostatnej Pedagogickej fakulty (PF) v Nitre. Na základe konkurzu v roku 1991 bola prijatá na Katedru informatiky PF  (teraz Fakulty prírodných vied UKF) v Nitre, kde pracovala ako docentka a viac rokov pôsobila vo funkcii zástupkyne vedúcej katedry informatiky.

Od začiatku akademického roka 2015/16 pracuje na katedre matematiky a informatiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity na plný úväzok.

Pôsobila aj na ďalších univerzitách, väčšinou ako prednášateľka špeciálnych odborných predmetov. Tu možno uviesť zo slovenských univerzít: Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, Univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, a zo zahraničných univerzít Univerzitu Palackého v Olomouci a Univerzitu Eötvöse Loránda v Budapešti. Viackrát vyučovala predmet Vybrané kapitoly z počítačového modelovania a simulácie  na Johannes Kepler Universität v Linzi (Rakúsko).

Od 2005 je vedeckým garantom a predsedom programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie DIDMATTECH. Je členkou vedeckého programového výboru mnohých medzinárodných konferencií a je častou pozvanou prednášateľkou domácich a zahraničných vedeckých podujatí.

(z laudatia doc. Viery Peterkovej, dekanky pedagogickej fakulty)

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.

PhDr. Andrea Lajdová, PhD

Profesionálna kariéra doktorky Lajdovej začala v roku 1987 vo vtedajšej Nemocnici s poliklinikou v Trnave, kde pôsobila ako ženská sestra na gynekologicko-pôrodníckom oddelení priamo na pôrodnej sále. V kariére pôrodnej asistentky pokračovala v oblasti pedagogickej činnosti na Strednej zdravotníckej škole, kde popri práci a materskej dovolenke zvládla aj štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom odbore Pedagogika – ošetrovateľstvo. Toto vzdelanie, ako aj viacročná sesterská prax sa stali pevným základom toho, aby od októbra 2006 začala pracovať ako odborný asistent na akademickej pôde fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na katedre ošetrovateľstva, kde pôsobí dodnes.

Profesijne sa orientuje na výučbu a publikačnú i projektovú činnosť v oblastiach edukácie, profesijnej etiky a komunikácie, ošetrovateľstva v klinických odboroch. Je vyhľadávanou školiteľkou záverečných prác, ktorých kľúčovým zameraním sú najmä etické dilemy v rôznych aspektoch ošetrovateľstva.

Doktorka Lajdová patrí k veľmi obľúbeným pedagógom u študentov. Toto ponímanie získala nielen za svoje hlboké vedomosti a skúsenosti v oblasti gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva, ale aj za nekonečnú trpezlivosť pri práci so študentmi, obrovskú snahu naučiť budúce sestry čo najviac, precíznosť vo všetkom, čo robí i nadhľad v situáciách, na ktoré má zväčša optimistický pohľad.

Jedna z najvýznamnejších osobností profesionálneho ošetrovateľstva 20. storočia Ernestine Wiedenbach označila prácu sestier a pôrodných asistentiek – ako staranie sa o pacienta s materinskou láskou. A presne s takýmto postojom vychováva doktorka Lajdová budúce sestry a zároveň ich vedie k tomu, aby aj ony pristupovali k človeku – pacientovi s materinskou láskou. A práve v tomto spočíva nepísaná úloha pedagogičky – sestry.

(z laudatia dekana fakulty zdravotníctva a sociálnej práce prof. Jaroslava Slaného)

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

ThDr. Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD.

Pani doktorka Hidvéghyová sa vo svojej pedagogickej činnosti dlhodobo venuje  problematike židovsko-kresťanských vzťahov a v rámci Slovenska patrí do úzkeho okruhu odborníkov v tejto oblasti.

Z inštitúcií, kde získavala odbornú formáciu, treba spomenúť Bat Kol Institute for Jewish Studies v Jeruzaleme, Rothberg International School na Hebrejskej univerzite taktiež v Jeruzaleme a  Centrum pre židovsko-kresťanské vzťahy na univerzite v Cambridge. Poznatky ale aj praktické skúsenosti získané na týchto inštitúciách sú vzácnym prínosom pre pedagogické pôsobenie pani doktorky Hidvéghyovej na teologickej a pedagogickej fakulte našej univerzity.

Prednáša najmä veci spojené s úvodom do Starého zákona, ktoré vie zaujímavým spôsobom prepájať s učením rabínskeho judaizmu. Zároveň už viacero rokov živým a zároveň fundovaným spôsobom odovzdáva študentom svoje vedomosti a skúsenosti zo spolupráce so židovskou komunitou. Jednou zo živých aktivít tejto spolupráce je vzdelávací program Otvárame dvere, ktorý Teologická fakulta organizuje spolu so Židovským kultúrnym inštitútom.

Pani doktorka Hidvéghyová je náležitou kandidátkou na ocenenie pomenované po profesorovi, rektorovi a dekanovi starobylej Trnavskej univerzity, ktorý sa mimochodom vo svojej vedeckej a pedagogickej práci tiež venoval Starému zákonu a hebrejčine. Lucia, vďaka za tvoj profesionálny a zároveň veľmi ľudský prístup ku študentom. Je veľkým prínosom nielen pre našu fakultu ale aj pre celú univerzitu.

(z laudatia prodekana teologickej fakulty doc. Miroslava Karabu)

doc. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., mim. prof.

doc. JUDr. Bc. Miriam Laclavíková, PhD., mim. prof.

Mimoriadna profesorka Miriam Laclavíková pôsobí ako pedagogička na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave viac ako 21 rokov. Vedie tam semináre a prednášky z predmetov Dejiny práva na území Slovenska, Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze, Metodológia vedeckej (záverečnej) práce, Metodologické praktikum z dejín štátu a práva, Metodológia historickoprávneho výskumu.

Funkčné miesto docentky na Katedre dejín práva PF TU má od roku 2011 a funkčné miesto mimoriadnej profesorky pre odbor Teória a dejiny štátu a práva od roku 2022. Koncom roka 2021 bolo ukončené jej inauguračné konanie v odbore teória a dejiny štátu a práva (spis je aktuálne na MŠVVaŠ SR). Pôsobila a pôsobí aj ako členka akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave a pôsobila a pôsobí ako predsedníčka akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Z pedagogického hľadiska nepôsobí len ako vyučujúca, ale pôsobila ako spolugarantka doktorandského štúdia či pre habilitačné a inauguračné konania v odbore Teória a dejiny štátu a práva. Pôsobí ako členka komisií, školiteľka, oponentka, participuje na tvorbe študijných programov fakulty vo všetkých stupňov štúdia, na tvorbe študijných materiálov, v súčasnosti zodpovedá na fakulte za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru Teória a dejiny štátu a práva.

Čo je však osobitne dôležité, doc. Laclavíková je výborný a obľúbený pedagóg.

Pri školení prác učí študentov natrvalo si osvojovať metodologické postupy a etické princípy, je otvorená plodnej, konštruktívnej diskusii, poskytuje komfortný priestor na sebarealizáciu v rámci jej vysoko odborných mantinelov – má rozsiahle vedomosti z právnych dejín, pozitívneho práva, teórie práva či právnej filozofie. Prináša inšpirácie, vďaka ktorým študenti odborne aj osobnostne rastú. Nerobí to však mechanicky, ale empatickým spôsobom založeným na príjemnej komunikácii a distingvovanom vystupovaní, pri ktorom sa snaživý študent cíti ako rovnocenný partner v diskusii, v ktorej sa s vyučujúcim navzájom inšpirujú a motivujú.

(z laudatia prodekanky právnickej fakulty Ingrid Lanczovej)