Skočiť na hlavný obsah
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave
07.12.2021

Stanovisko vedenia TU k vyhodnoteniu ankety absolventov 2020/2021 a ankety absolventov po dvoch rokoch od ukončenia štúdia

trnava (foto Barbora Likavská)

Vážené absolventky, vážení absolventi, 

vedenie Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „TU“) Vám ďakuje za spätnú väzbu, ktorú ste poskytli prostredníctvom ankiet absolventov. Anketu absolventov realizujeme pravidelne raz ročne od akademického roku 2013/2014. Popri zlepšovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na TU je motiváciou k realizácií pravidelných prieskumov o absolventoch aj zber údajov pre globálny ranking U-Multirank, do ktorého je TU zapojená. V roku 2021 boli obidve ankety v systéme MAIS spustené 23. septembra a otvorené do 21. novembra. Návratnosť obidvoch ankiet bola približne 15%, čo predstavuje zapojenie zhruba jednej sedminy absolventov daného ročníka. Prinášame Vám prehľad zastúpenia respondentov podľa stupňa štúdia, formy štúdia a podľa fakúlt, prehľad výsledkov a stanoviská k nim.

Absolventi 2020/2021             

image-20211207122449-4

                                

image-20211207122517-5

image-20211207122606-8

Absolventi 2018/2019

image-20211207122540-6

image-20211207122550-7

Aká je spokojnosť absolventov Trnavskej univerzity so štúdiom?

S výrokom „So štúdiom na TU som bol/a spokojný/á“ skôr súhlasilo, alebo súhlasilo až 83% „čerstvých“ absolventov TU (2020/2021), v skupine absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia (2018/2019) spolu 94% z respondentov. Na základe daných výsledkov v porovnaní s vyhodnotením v minulom akademickom roku sa vnímanie kvality študentmi zlepšilo. Vysoká spokojnosť absolventov so štúdiom dokazuje, že Trnavská univerzita poskytuje kvalitné vzdelanie.

image-20211207122803-1

Aké je uplatnenie absolventov Trnavskej univerzity?

Uplatnenie priamo v odbore, ktorý bol predmetom štúdia na Trnavskej univerzite, alebo príbuznom našlo podľa ankety absolventov 2020/2021 spolu 80% respondentov, v ankete absolventov TU po dvoch rokoch od ukončenia štúdia uviedlo túto skutočnosť spolu až 85% respondentov ankety. Podľa daných výsledkov je pozoruhodné, ako sa zvýšila zamestnanosť študentov TU v jednotlivých odboroch štúdia, ktoré absolvovali. Túto informáciu vníma vedenie TU veľmi pozitívne.

image-20211207122821-2

Oproti roku 2020, v ktorom COVID-19 a prijímané opatrenia výraznejšie zasiahli zamestnanosť čerstvých absolventov TU, absolventi 2021 podľa ich odpovedí v ankete našli zamestnanie až v 93 percentom podiele, čo je tiež zlepšením a výrazom stabilizácie výkyvov na pracovnom trhu súvisiacich s aktuálnou situáciou.

Z vyhodnotení oboch absolventských ankiet vyplýva, že kým až 81% absolventov končiacich štúdium pred dvomi rokmi pracuje v roku 2021 v inom regióne ako Trnavskom, z absolventov v akademickom roku 2020/2021 pracuje v inom regióne 70% absolventov. Vedenie TU z tohto výsledku reflektuje, že absolventi nachádzajú zamestnanie najmä mimo regiónu TU, čo vyjadruje silné nadregionálne pôsobenie univerzity, avšak zároveň časom vo vyššej miere nachádzajú svoje pôsobisko aj v Trnavskom regióne. V tejto súvislosti je dôležité naďalej vytvárať vhodné podmienky spolupráce Trnavského regiónu a Trnavskej univerzity, čo univerzita aj zdôraznila vo svojom dlhodobom zámere na roky 2021 – 2026.

image-20211207122837-3

Obe ankety preukázali vysokú spokojnosť absolventov s kvalitou výučby na fakultách, spokojných a veľmi spokojných bolo spolu 86% respondentov ankety absolventov 2021. 

image-20211207122845-4

Pandémia COVID-19 aj tento akademický rok zasiahla do životov našich absolventov, pretože prebiehala poväčšine distančná výučba. Pedagógovia museli využívať virtuálne prostredie na vyučovanie, čo spôsobilo minimalizáciu osobného kontaktu študentov s pedagógmi. Vedenie TU vyzdvihuje profesionalitu pedagógov a pripravenosť flexibilne sa adaptovať na nové spôsoby a podmienky výučby a ďakuje za ich ochotu pomáhať študentom a dostupnosť, čo potvrdilo 80% respondentov ankety absolventov 2021 a 88% respondentov v ankete absolventov 2019. 

image-20211207122852-5

Vo vyhodnoteniach oboch absolventských ankiet sa však vyskytli aj niektoré námety na zlepšenie, najmä v otvorených otázkach.

Absolventi Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

Absolventi pedagogickej fakulty by privítali predmet pre stratégie komunikácie s rodičmi, manažmentu detí v triede, najmä v prípade detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, s ktorými sa v praxi často stretávajú, či zlepšovanie vyjadrovacích a psychologických zručností. Odporúčali by viac zadaných reálnych úloh študentom a ich poučenie o základnej školskej dokumentácií. Absolventi tejto fakulty pozitívne hodnotili informovanosť študentov prostredníctvom mailu Zimbra a celkový organizačne zvládnutý systém fakulty, i keď by privítali predĺženie úradných hodín na študijnom oddelení počas ich Bc. štúdia. Navrhujú moderný prístup zo strany vyučujúcich, zmenu prístupu u niektorých pedagógov smerom k študentom, a vyskytol sa i návrh na viac praktických predmetov v aprobácií AJ.

Absolventi Právnickej fakulty Trnavskej univerzity

Absolventi právnickej fakulty 2020/2021 v záverečnej fáze štúdia a na štátnych skúškach by uprednostnili prezenčnú pred dištančnou formou, ktorá im „narušila“ záver štúdia. Bolo poukázané na technické problémy pri informovanosti o štúdiu, alebo informovanie „na poslednú chvíľu“. Vyskytol sa názor na posilnenie administratívy, resp. študijných oddelení, ktoré v niektorých prípadoch odkazujú študenta na katedru. Objavilo sa odporúčanie pre lepšie zvládnutie budúcej kvalifikácie zamerať odbor právo na jednotlivé smery z dôvodu jeho všeobecnosti, či riešiť viac praktických prípadov. Absolventi vo všeobecnosti vnímajú, že fakulta má vhodne nastavené procesy s priaznivou vyhliadkou na zachovanie si vysokého kreditu, a vyzdvihujú jej spoluprácu s inými organizáciami, rozširovanie ponuky mimo-akademických aktivít, či ingerenciu študentov do výučby, no vidia aj priestor „zlepšiť spoluprácu fakulty s budúcimi zamestnávateľmi a štátnymi inštitúciami pre budúcich absolventov. Rovnako dôležité je zvýšiť pozornosť pri študentoch so špecifickými potrebami pri kariérnom poradenstve a pomoci pri hľadaní práce.“  

Absolventi Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

Absolvent filozofickej fakulty, odboru sociológia, najviac ocenil malý počet študentov, ktorý im umožnil vyššiu mieru zapájania sa a komunikácie, práce v skupinách, prezentovania a tiež prednášky so zahraničným vyučujúcim. „Štúdium na Trnavskej univerzite bolo dobré. Prednášajúci boli zväčša príjemní, profesionálni a ústretoví“. Iný absolvent fakulty však poukázal na nemožnosť opravných termínov, množstvo seminárnych prác, projektov a príprav, celkovú zameranosť na výkonnosť študentov, ktorá často vytvárala súperivosť v kolektíve a minimálnu možnosť užiť si “študentský život”. FF TU, ale aj celá univerzita môže podľa názoru ďalšieho absolventa FF zvyšovať úroveň najmä zvyšovaním počtu tých najkvalitnejších učiteľov, a teda zlepšovaním ich pedagogických a mäkkých zručností, nakoľko „nedá sa hodnotiť škola, lebo je to individuálne podľa učiteľov“. Zaujímavé by podľa absolventa sociológie bolo vytvárať možnosti pre študentov realizovať výskum priamo v teréne. „Možno by bolo fajn menej teoretických predmetov a viac sa od prvého ročníky zameriavať na výskum ako taký a možno na tom pracovať 3 roky ako súčasť a príprava na bakalársku prácu“. Zlepšenie vidí absolvent odboru psychológia vo vyššom počte obsahovo praktických predmetov, či zazmluvnení školských, poradenských, klinických pracovísk pre poskytovanie praxe študentom. Iný absolvent FF odporučil zlepšiť vedomostnú úroveň študentov prichádzajúcich z iných univerzít, ďalší by napríklad privítal robustnejšie postavený študijný program s možnosťou štúdia predmetov z iných ŠP.

Obe ankety zaznamenali u absolventov fakulty zdravotníctva a sociálnej práce názor, že je potrebné viac prakticky orientovať programy s charakterom prípravy na prácu v laboratóriu, zadávať študentom reálne úlohy, ktoré „zároveň nútia študentov premýšľať v kontexte teórie a jej aplikácií v praxi“, u niektorých pedagógov zvýšiť dostupnosť a ochotu pomáhať. Na druhej strane sa vyskytol i názor nedostatočnosti študentského života na úkor praxe. Jeden z absolventov ocenil študijný program Erasmus. Podľa jedného z názorov „taktiež by stalo za zváženie zaviesť nastroj, ktorý by eliminoval účasť študentov na štúdiu len pre zisk titulu“.

Nakoľko návratnosť dotazníka u respondentov z TF nedosiahla požadovanú úroveň, je potrebné zvážiť prispôsobenie dotazníka potrebám a osobitostiam tohto štúdia.

Vcelku absolventi pozitívne hodnotili svoju alma mater a vyzdvihli jej atribúty a benefity.

                               

Anketu zabezpečovalo a jej výsledky spracovalo Oddelenie analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity v Trnave

medzititulky: redakcia

Nestíhaš všetko sledovať? Nevadí!
Prihlás sa do newslettera a už ti nič neujde

Žiadny spam. Kedykoľvek sa môžeš z odberu odhlásiť.