Skočiť na hlavný obsah
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor
26.07.2023

Stanovisko vedenia Trnavskej univerzity k vyhodnoteniu ankety „Spokojnosť s kvalitou výučby, materiálnych, technických a informačných zdrojov v akademickom roku 2022/2023“

Milé študentky, milí študenti,

ďakujeme Vám za vyplnenie ankety „Spokojnosť s kvalitou výučby, materiálnych,  technických a informačných zdrojov v LS 2022/2023“. Cieľom tejto ankety je zisťovanie vášho postoja ku kvalite vzdelávania a výučby, ako aj adekvátnych súvisiacich činností.

Anketa pozostávala z 33 postojových výrokov, hodnotených na škále úplne súhlasím - skôr súhlasím – neviem - skôr nesúhlasím - úplne nesúhlasím a z 1 otvorenej otázky „Iné pripomienky“. Prieskum je po skončení každého akademického roku adresovaný vám, študentom vo všetkých troch stupňoch (Bc., Mgr., PhD.), v dennej aj externej forme štúdia na všetkých fakultách Trnavskej univerzity (ďalej „TU“).

Z celkového počtu 5 361 študentov TU sa v ankete za akad. rok 2022/2023 vyjadrilo spolu 428 respondentov, čo predstavuje absolútnu návratnosť za univerzitu 8%. Tento výsledok nie je pre vedenie uspokojivý, a preto bude robiť ďalšie kroky potrebné na to, aby sa počet študentov ochotných vyjadriť svoj názor neustále zvyšoval. Pretože každý váš názor vyjadrený v anketách je dôležitý a je súčasťou zabezpečovania kvality študijných programov.

Grafické vyjadrenie respondentov v percentuálnom vyjadrení podľa fakúlt:

image-20230726085117-1

image-20230726085117-2 Spokojných s výberom študijného programu bolo 90% respondentov, čo preukazuje vysokú spokojnosť študentov TU v akademickom roku 2022/2023.

anketa TRUNI 2023

Je pozitívne, že u vysokého podielu respondentov, a to až u 72% sa aj v tomto akademickom roku naplnili, resp. skôr naplnili očakávania od štúdia. Rovnako je veľmi pozitívne, že 75% študentov by si opätovne s istotou vybralo, alebo opätovne skôr vybralo štúdium na TU v danom odbore, pričom s istotou by si vybrala daný študijný program viac ako polovica respondentov otázky.

Podľa výsledkov ankety  TU poskytuje vysoko kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v rámci ktorého presadzuje princípy vzdelávania orientovaného na študenta, prepojenia teórie s praxou,  čo umožňuje študentom pripraviť sa na budúce povolanie.

Z výsledkov tejto ankety vyplynuli najmä tieto námety na zlepšenie: aktualizovať literárne zdroje, zlepšiť ponuku podávaných jedál v študentskej jedálni aj so zameraním na alternatívne spôsoby stravovania (vegetariánstvo), zvýšiť počet praktických cvičení, poskytovať výučbu cudzích jazykov vo všetkých stupňoch štúdia (Bc., Mgr., PhD.), zlepšiť informovanosť študentov, zlepšiť podmienky ubytovania v zazmluvnených ubytovacích zariadeniach (NUKLEON).

Vedenie univerzity a vedenia jej fakúlt sa budú podnetmi zaoberať a prijímať také opatrenia, ktoré povedú k zlepšeniu opodstatnených námetov. Informácie sú priebežne zverejňované a komplexné vyhodnotenia sú publikované v periodických hodnotiacich správach TU.

Študenti majú, okrem svojho inštitucionalizovaného zapojenia v orgánoch zabezpečovania a hodnotenia kvality študijných programov, možnosť obracať sa na vedenie fakúlt i univerzity i priebežne,  či už  prostredníctvom Študentskej rady alebo individuálne prostredníctvom sekretariátov.

Ešte raz vám v mene svojom i v mene vedenia univerzity ďakujem za zapojenie sa do ankety a rád vyjadrujem presvedčenie o neustále sa zlepšujúcej budúcej spolupráci aj v oblasti dotazníkových prieskumov.                                                                                                                                    

Anketu zabezpečovalo a jej výsledky spracovalo oddelenie analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality Trnavskej univerzity.

Trnava, júl 2023