Skočiť na hlavný obsah
PhDr. Marián Manák, PhD. | fotografie: archív Trnavskej univerzity a Márie Hajdukovej
08.11.2022

Pred 30 rokmi inaugurovali Trnavskú univerzitu

Et Deus in rota

Celý rok sme spoznávame dejiny Trnavskej univerzity - najmä tie čerstvejšie, ktoré začali v roku 1992. Dôležitým medzníkom nebolo len prijatie zákona o zriadení našej alma mater, menovanie rektora či prvé zasadnutie akademického senátu, ale napokon aj slávnostná inaugurácia. Keďže v tých časoch ešte hrozilo zrušenie univerzity, organizátori a zakladatelia TRUNI inauguráciu z taktických dôvodov presunuli na skorší termín. Konala sa 8. novembra 1992 a odštartovala úspešný príbeh slovenského CambridgeViac sa dozviete v článku z pera PhDr. Mariána Manáka, PhD., riaditeľa Ústavu dejín Trnavskej univerzity. Po prvýkrát rovnako zverejňujeme úplný digitalizovaný záznam z pre nás tak pamätného dňa.

Rozbeh Trnavskej univerzity

Proces rozbehu Trnavskej univerzity – po jej oficiálnom vzniku na pôde Slovenskej národnej rady 25. marca 1992 – bol sám osebe zložitý akt, ale výrazne ho skomplikovala výmena vládnej garnitúry, ktorá vzišla z parlamentných volieb konaných 5. a 6. júna 1992, ako aj postupný zánik Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Nové vedenie Ministerstva školstva SR začalo otvorene spochybňovať legitimitu menovania Antona Hajduka za prvého rektora TU, pričom ako hlavný dôvod uvádzalo skutočnosť, že rektor v tom čase nemal požadovaný pedagogický titul docent alebo profesor.

Aj napriek polemike okolo menovacieho dekrétu rektora naďalej na TU prebiehal proces jej dobudovania. V tomto smere bol dôležitým dátumom 1. september 1992, keď si akademická obec TU, ktorú v tom čase tvorili výlučne pedagógovia (keďže sa ešte neuskutočnili prijímacie pohovory študentov), zvolila orgány fakúlt a univerzity. V ten deň sa na schôdzu akademickej obce dostavila aj delegácia z ministerstva školstva na čele so štátnym tajomníkom. Jej členovia však prišli oneskorene, práve v čase, keď dostal slovo jeden z iniciátorov vzniku TU – trnavský arcibiskup Ján Sokol, ktorý vo svojom prejave kategoricky odmietol politické zasahovanie do chodu univerzity. Akademická obec univerzity si tak rovno pred očami zástupcov z ministerstva školstva zvolila historicky prvý desaťčlenný akademický senát.

Prvý deň výučby na Trnavskej univerzite 14. október 1992Prvý deň výučby na Trnavskej univerzite 14. október 1992

Prvé prijímačky

Krátko nato, 9. septembra 1992, sa začali na TU prijímacie pohovory, na ktoré sa osobne dostavil dočasne poverený minister školstva Dušan Slobodník a žiadal ich zastaviť. Ultimatívne tiež vyzval rektora, aby do 14. hodiny protokolárne odovzdal písomnú agendu univerzity. Rektor však tieto výzvy neakceptoval a ministra školstva informoval, aby záležitosť ohľadom platnosti menovacieho dekrétu postúpil na rozhodnutie ústavného súdu. Potom, čo rektor odmietol na požiadavku pristúpiť, minister sa odhodlal k nezvyčajnému kroku – vyzval údržbárov, aby vymenili zámok na dverách rektorátu. Keďže v miestnosti sa nachádzali rektor, kvestor, predseda senátu a pracovníci rektorátu, údržbári dvere neuzamkli (na sekretariáte ale existovali aj ďalšie vstupné dvere – tie si však minister vôbec nevšimol).

Prvé prijímacie pohovory na fakulty TU sa napokon uskutočnili v riadne plánovanom termíne 9. až 18. septembra 1992. Fakulta humanistiky otvárala študijné odbory filozofia, psychológia, klasické jazyky, sociológia, politológia, kulturológia a história a tri zdravotnícke predmety. Na pedagogickú fakultu sa bolo možné prihlásiť na študijné odbory učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ a na štúdium učiteľstvo pre stredné školy. Celkove napokon na PdF študovalo 80 a na FH 147 prvákov.

Keďže ministerstvu školstva sa nepodarilo zabrániť otvoreniu pedagogického procesu na TU, začalo hľadať iné cesty smerujúce k jej zániku. V októbri sa na pôde Slovenskej televízie uskutočnila diskusia o TU aj za prítomnosti rektora Hajduka a nového ministra školstva Matúša Kučeru, z ktorej vyplynulo, že ministerstvo uvažuje o pozastavení činnosti univerzity. Krátko na to na podnet ministra vypracovali právni experti z vládnucej garnitúry návrh zákona o zrušení TU. Pripravený zákon bol vládou urýchlene prerokovaný a koncom októbra 1992 predložený na schválenie Národnou radou SR.

 

Imatrikulácia TU. Zľava rektor A. Hajduk, primátor Trnavy I. Borbély, predseda AS TU M. Slivka

Imatrikulácia TU. Zľava rektor A. Hajduk, primátor Trnavy I. Borbély, predseda AS TU M. Slivka

Imatrikulácia prvých študentov Trnavskej univerzity

V tom čase sa na TU pripravovalo slávnostné otvorenie akademického roka a imatrikulácia prvých študentov. Akcia bola pôvodne symbolicky plánovaná na 17. novembra, avšak potom, čo predseda parlamentu vytýčil prerokúvanie návrhu zákona o zrušení TU v NR SR na 15. novembra, bolo celé podujatie preložené na 8. november. Slávnosť začala svätou omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, po ktorej primátor mesta Imrich Borbély odhalil v aule TU bustu Petra Pázmaňa, zhotovenú trnavským rodákom, sochárom Williamom Schifferom (v súčasnosti je umiestnená na chodbe na 1. poschodí pri kancelárii kvestora).

Oficiálny akt inaugurácie sa uskutočnil v preplnenej sále trnavského divadla za prítomnosti mnohých rektorov a zástupcov univerzít z celej ČSFR, diplomatického zboru, cirkevných hodnostárov, zástupcov štátnych a mestských úradov, prvých poslucháčov a hostí. Trnavskú univerzitu pozdravili a listom podporili mnohé zahraničné univerzity. Okrem iných aj Jonathan F. Fanton, rektor Novej školy sociálnych štúdií v New Yorku a predseda poradného výboru Helsinskej pobočky organizácie Human Rights Watch, ktorý podporil úsilie TU v mene združenia 25 amerických univerzít. Podporu vyjadrili tiež filozofi z Harvardskej univerzity a osobitným listom aj svetovo uznávaný mysliteľ a filozof Karl Popper.

Len štyri dni po tejto slávnosti dva výbory NR SR – Ústavnoprávny a Výbor pre vzdelanie, vedu a kultúru, prerokúvali vládny návrh zákona o zrušení TU, pričom oba parlamentné orgány ho zhodne navrhli stiahnuť z rokovania NR SR. Zároveň však odporučili vláde SR, aby s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave prerokovala možnosť zriadenia „vysunutého pracoviska UK v Trnave“. V prípade neúspešného rokovania mala podľa uznesenia Ústavnoprávneho výboru NR SR vláda odsúhlasiť návrh zákona, ktorým by sa posunul termín začatia školského roka na TU o jeden, prípadne dva roky. Druhý parlamentný orgán – výbor pre vzdelanie, vedu a kultúru okrem toho, že prípadné zrušenie TU považoval za neakceptovateľné, navrhol realizovať na TU určité úpravy: mal byť vymenovaný nový rektor, zmenený Štatút TU i personálne zloženie AS TU a mali sa uskutočniť nové konkurzy na pedagógov.

Napriek týmto odporúčaniam nebolo jasné, ako záverečné hlasovanie o zákone v parlamente dopadne. Avšak v tomto období zohrala mimoriadne dôležitú rolu informácia – že v Budapešti bola založená Katolícka univerzita, ktorá sa hlási za ideovú pokračovateľku historickej Pázmaňovej univerzity (správa sa objavila v oficiálnych novinách Svätej stolice, pričom v článku sa Trnava vôbec nespomínala). Táto skutočnosť ovplyvnila najmä poslancov za Slovenskú národnú stranu a návrh zákona o zrušení Trnavskej univerzity bol 15. novembra 1992 definitívne stiahnutý z programu rokovania NR SR, a na rokovací stôl parlamentu sa už viac nedostal.

študenti trnavskej univerzity 1992

Študenti od začiatku stáli pri novej univerzite a osobne ju podporovali. Na obr. výsledok ich kreativity.