Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA - dodatočne pridelené, zmeny

Zdroj: 
Oddelenie pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

 

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 14. septembra 2015 pridelila miesta na ubytovanie uvoľnené nedoručením návratiek z 1. kola študentom, ktorým nebolo ubytovanie pridelené v 1. kole a potvrdili svoj opätovný záujem o ubytovanie zaslaním e-mailu ubytovacej komisii, ďalej študentom prijatým na štúdium dodatočne a študentom, ktorým bolo vyhovené žiadosti o zmenu ubytovania.

Všetci Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie, sú povinní svoj záujem o pridelené ubytovanie potvrdiť zaslaním vyplnenej návratky!

Podpísanú návratku je potrebné doručiť osobne na ubytovacie oddelenie Študentského domova Petra Pázmaňa na Rybníkovej 13A v Trnave alebo elektronicky na ubytovacia.komisia@truni.sk

obratom, najneskôr do 23. septembra 2015.

Vzhľadom k obmedzenému počtu ubytovacích kapacít Vám mohlo byť pridelené i iné, ako Vami požadované ubytovacie zariadenie. Doručením podpísanej návratky súhlasíte s prideleným ubytovacím zariadením.

NEDORUČENIE PODPÍSANEJ NÁVRATKY BUDE POVAŽOVANÉ ZA ODMIETNUTIE PRIDELENÉHO UBYTOVANIA!

POSTUP pri ubytovávaní a použité skratky ubyt. zariadení si môžete pozrieť TU:

ZOZNAM študentov s prideleným ubytovaním si môžete pozrieť TU:  

Tlačivo NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU:

Študentom, ktorí sa v zozname nenašli, ubytovanie nebolo pridelené. Prípadné ďalšie uvoľnené ubytovacie miesta bude ubytovacia komisia riešiť už individuálne, oznámenie  o pridelení miesta bude zasielať elektronicky.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne - základné informácie


Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk