Skočiť na hlavný obsah
Mgr. Katarína Karabová, PhD.
07.02.2024

Oznámenie o kandidátoch na funkciu rektora Trnavskej univerzity 2024-2028

OZNÁMENIE

 o kandidátovi a kandidátke na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2024-2028

Dňa 7. februára 2024 volebná komisia pre účely voľby kandidáta/kandidátky na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave overila predložené návrhy na kandidáta a kandidátku na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave.

Po ich posúdení v zmysle čl. 2 ods. 6 Zásad voľby kandidáta na funkciu rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora týmto oznamuje, že za kandidáta a kandidátku na funkciu rektora/rektorky Trnavskej univerzity v Trnave boli navrhnutí (v abecednom poradí):

doc. Ing. Viera Peterková, PhD.  

prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

 

v Trnave 7. februára 2024 

Mgr. Katarína Karabová, PhD., v. r.

predsedníčka volebnej komisie

Prílohy:

Odborný životopis_Peterková

Predložený návrh stratégie rozvoja univerzity_Peterková

Odborný životopis_Rábik

Predložený návrh stratégie rozvoja univerzity_Rábik

 

Toto oznámenie o kandidátovi a kandidátke na  funkciu  rektora/rektorky  Trnavskej  univerzity v Trnave  bolo  uverejnené  na  úradnej  výveske  Trnavskej  univerzity v Trnave dňa 7. februára 2024.