Skočiť na hlavný obsah
PR
21.02.2023

Čo o nás prezradila Akademická štvrťhodinka

DOD TRUNI 2023

Ešte v roku 2021 sa realizoval najväčší prieskum názorov vysokoškolákov na Slovensku s reálnym dopadom. Pätnásť minút pre lepšie vysoké školy venovalo aj 679 zúčastnených študentov z Trnavskej univerzity. Je dobré pripomenúť si výsledky Akademickej štvrťhodinky najmä v čase podávania prihlášok. Ako sme obstáli v očiach našich poslucháčov?

Z našej alma mater sa zapojilo 335 prvákov, 183 končiacich študentov a 161 ostatných. Podľa zverejnených výsledkov máme 66% pracujúcich študentov. Najlepšiu vizitku nám poskytuje informácia, či by naši študenti odporučili svoj študijný program svojím známym. V prospech tohto tvrdenia sa vyjadrilo až 86% študentov Trnavskej univerzity.

koľko ľudí odporúča štúdium na TRUNI

Dve tretiny našich študentov sa cítia byť súčasťou komunity študentov a učiteľov Trnavskej univerzity. Skoro každý (90%) sa ľahko dozvedel informácie o svojom študijnom programe a takmer rovnaký počet študentov (86%) hodnotí proces podania prihlášky ako jednoduchý.

Akí sú učitelia na Trnavskej univerzite?

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že učitelia na Trnavskej univerzite učia metódami, ktorými sa dá pochopiť učivo, používajú aktuálne študijné materiály, prichádzajú odborne pripravení a dodržiavajú dohodnutý harmonogram výučby. Podstatné je, že tu učia učitelia s pozitívnym prístupom k študentom (80%), je ich dokonca viac ako celoslovenský priemer (75%).

akí sú učitelia na Trnavskej univerzite

Podľa Akademickej štvrťhodinky učitelia na Trnavskej univerzite učia študentov aplikovať teoretické poznatky na riešenia konkrétnych problémov (82%), zaujať stanovisko na základe kritického zhodnotenia informácií (83%), odborne písať (81%) a tiež ich učia mäkkým zručnostiam (78%). Tieto údaje sú vyššie ako priemer slovenských vysokých škôl.

Štúdium na Trnavskej univerzite je aj o napĺňaní svojho osobného potenciálu. Až dve tretiny našich študentov (60%) súhlasia s tým, že ich učitelia im pomáhajú tento svoj potenciál naplniť. Je to opäť viac ako zvyšok Slovenska (53%). 

V skratke, rozhodnúť sa pre štúdium na Trnavskej univerzite je dobrá voľba. Pre ďalšie informácie pre uchádzačov kliknite sem alebo si prečítajte článok o desiatich dôvodoch, prečo študovať práve na TRUNI. Tešíme sa, že vás budeme môcť privítať na našej akademickej pôde už od septembra 2023! 

DOD TRUNI 2023 učitelia na Trnavskej univerzite

Čo je to Akademická štvrťhodinka?

Cieľom študentského prieskumu Akademická štvrťhodinka je systematicky a porovnateľne zisťovať úroveň spokojnosti študentov vysokých škôl na Slovensku s ich štúdiom a študentským životom. Prieskum realizuje Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) – nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá posudzuje kvalitu vzdelávania a najmä efektívnosť jej zabezpečovania samotnými vysokými školami. Do prieskumu sa môžu zapojiť všetci študenti bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a spojeného štúdia slovenských vysokých škôl.

Myšlienka realizovať celoslovenský študentský prieskum existovala už dlhší čas. K jeho realizácii však prichádza až v spojení so zmenami v systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Jedným z pilierov moderného európskeho zabezpečovania kvality vzdelávania je predovšetkým priama účasť zainteresovaných strán, ktorou sú najmä samotní študenti. Súčasťou práce SAAVŠ je aj pravidelné monitorovanie vysokoškolského vzdelávania a v prípade zistených nedostatkov následná implementácia konkrétnych opatrení na ich odstránenie vysokou školou. Tento prieskum má ambíciu ponúknuť vysokým školám, relevantným orgánom a verejnosti pravidelnú a rozsiahlu spätnú väzbu od vysokoškolákov na ich štúdium.

DOD TRUNI 2023