Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Čestný doktorát Trnavskej univerzity v Trnave

Zdroj: 
Kancelária rektora

Dňa 12. novembra 2013 sa v aule Trnavskej univerzity v Trnave Pázmaneum v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Univerzitnom námestí č. 1 v Trnave uskutočnilo slávnostné zasadnutie vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave rozšírené o vedecké rady fakúlt, na ktorom rektor Trnavskej univerzity v Trnave, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., udelil titul

„doctor honoris causa“

ThDr. h. c. PhLic. Emilovi Krapkovi SJ, nestorovi katolíckej teológie na Slovensku

a

prof. Dr. Petrovi Erathovi, významnému odborníkovi v oblasti teórií sociálnej práce, profesorovi Katolíckej univerzity Eichstätt – Ingolstadt a viceprezidentovi Európskeho výskumného inštitútu sociálnej práce.

 

Trnavská univerzita v Trnave udelila čestný doktorát ThDr. h. c. PhLic. Emilovi Krapkovi SJ „za rozvoj katolíckej teológie v neľahkých podmienkach prenasledovania Cirkvi a za jej etablovanie na Trnavskej univerzite v Trnave“ a prof. Dr. Petrovi Erathovi „za významný prínos pre rozvoj sociálnej prace na Slovensku i v celej Európe s osobitným zreteľom na jeho zásluhy pri budovaní sociálnej práce ako študijného a vedného odboru na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave“.

 

Laudácio čestných doktorov:

ThDr. h. c. PhLic. Emil Krapka SJ

prof. Dr. Peter Erath